?!DOCTYPE HTML> title_temp 聚乙烯异形件-德州科通橡塑制品有限公?/title> <meta name="Keywords" content="鐓や粨琛澘,楂樺垎瀛愯仛涔欑儻鏉?鑱氫箼鐑紓褰欢,pe鑰愮(鏉?灏奸緳浠?灏奸緳琛澘,绋€鍦熷惈娌瑰凹榫欒‖鏉?鍚〖鑱氫箼鐑澘,娣锋枡妗跺集鏉?娣锋枡妗惰‖鏉?瓒呴珮鍒嗗瓙閲忚仛涔欑儻鏉?楂樺垎瀛愭澘,楂樺垎瀛愰摵璺澘,閫犵悆鐩樿‖鏉?鑱氫箼鐑鑳舵澘,鐓や粨婊戞澘,鑱氫箼鐑€愮(浠?灏奸緳鏉?鑱氫箼鐑粦鏉?鑱氭皑閰紓褰欢" > <meta name="Description" content="寰峰窞绉戦€氭濉戝埗鍝佹湁闄愬叕鍙镐笓钀ュ凹榫欒‖鏉?楂樺垎瀛愯仛涔欑儻鏉?鐓や粨琛澘,娣锋枡妗跺集鏉?娣锋枡妗惰‖鏉?鍚〖鑱氫箼鐑澘绯诲垪浜у搧;鍦ㄧ嚎鎻愪緵楂樺垎瀛愯仛涔欑儻鏉?鐓や粨琛澘瀹氬仛鏍囧噯鍙婁环鏍艰〃;閲囪喘鐑嚎" > <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta content="MSHTML 6.00.3790.4807" name="GENERATOR"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/Templates/cn2014/css/metinfo_ui.css" id="metuimodule" data-module ="3" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/Templates/cn2014/css/metinfo.css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://y2nx58.cn/">˷ͧƽ̨ܿ</a></h1><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='iyc38'><dl id='iyc38'></dl></pre><strike id='iyc38'></strike><p id='iyc38'><legend id='iyc38'></legend><noframes id='iyc38'><small id='iyc38'></small><noframes id='iyc38'></noframes></noframes></p><style id='iyc38'><q id='iyc38'></q></style><big id='iyc38'></big><form id='iyc38'></form><blockquote id='iyc38'><ul id='iyc38'><span id='iyc38'><b id='iyc38'><ol id='iyc38'><big id='iyc38'><span id='iyc38'></span></big></ol><small id='iyc38'></small><ol id='iyc38'><ul id='iyc38'><tbody id='iyc38'><fieldset id='iyc38'><strong id='iyc38'><li id='iyc38'><bdo id='iyc38'><abbr id='iyc38'></abbr></bdo><span id='iyc38'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='iyc38'><noframes id='iyc38'><tbody id='iyc38'></tbody></noframes></legend></b><strong id='iyc38'></strong></span></ul></blockquote><center id='iyc38'><small id='iyc38'><ins id='iyc38'><td id='iyc38'><div id='iyc38'></div></td></ins></small></center><del id='iyc38'><p id='iyc38'></p><noscript id='iyc38'><small id='iyc38'><b id='iyc38'></b><style id='iyc38'></style><i id='iyc38'></i><small id='iyc38'><dl id='iyc38'></dl><fieldset id='iyc38'><form id='iyc38'><dt id='iyc38'><code id='iyc38'></code><code id='iyc38'><div id='iyc38'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='iyc38'><kbd id='iyc38'></kbd><sup id='iyc38'><th id='iyc38'></th></sup></thead><sup id='iyc38'><strong id='iyc38'><i id='iyc38'></i></strong><small id='iyc38'><div id='iyc38'></div></small><ins id='iyc38'></ins></sup><legend id='iyc38'><table id='iyc38'></table></legend></noscript></del><li id='iyc38'><optgroup id='iyc38'></optgroup></li><label id='iyc38'></label><label id='iyc38'></label><sub id='iyc38'></sub><del id='iyc38'></del><em id='iyc38'><dd id='iyc38'></dd></em><small id='iyc38'></small><optgroup id='iyc38'><dfn id='iyc38'></dfn></optgroup><option id='iyc38'><tr id='iyc38'><code id='iyc38'></code></tr></option><fieldset id='iyc38'></fieldset><strong id='iyc38'></strong><noframes id='iyc38'><tfoot id='iyc38'></tfoot></noframes><q id='iyc38'><code id='iyc38'><select id='iyc38'></select></code></q><fieldset id='iyc38'><big id='iyc38'><tt id='iyc38'></tt></big><p id='iyc38'></p></fieldset><li id='iyc38'></li><li id='iyc38'></li><tfoot id='iyc38'></tfoot><small id='iyc38'></small><ul id='iyc38'></ul><option id='iyc38'></option><pre id='iyc38'><ins id='iyc38'></ins></pre><select id='iyc38'></select><ins id='iyc38'><td id='iyc38'><i id='iyc38'></i></td><u id='iyc38'><code id='iyc38'><thead id='iyc38'><button id='iyc38'><thead id='iyc38'><option id='iyc38'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='iyc38'><em id='iyc38'><big id='iyc38'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='iyc38'><strong id='iyc38'></strong><del id='iyc38'></del></sup><label id='iyc38'></label><q id='iyc38'><b id='iyc38'><acronym id='iyc38'></acronym><div id='iyc38'><button id='iyc38'><table id='iyc38'></table><sup id='iyc38'><dd id='iyc38'><tfoot id='iyc38'></tfoot></dd><blockquote id='iyc38'><noframes id='iyc38'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='iyc38'><ul id='iyc38'><li id='iyc38'></li></ul></div></q><tfoot id='iyc38'><font id='iyc38'><i id='iyc38'><dd id='iyc38'></dd></i></font></tfoot><tr id='iyc38'><optgroup id='iyc38'></optgroup></tr><address id='iyc38'><tfoot id='iyc38'></tfoot><dd id='iyc38'></dd></address><option id='iyc38'><abbr id='iyc38'><style id='iyc38'></style><tt id='iyc38'></tt><font id='iyc38'></font><u id='iyc38'><tt id='iyc38'></tt></u></abbr></option><dd id='iyc38'><ol id='iyc38'></ol></dd><bdo id='iyc38'><acronym id='iyc38'><pre id='iyc38'></pre></acronym><b id='iyc38'><span id='iyc38'></span></b><form id='iyc38'></form></bdo><dl id='iyc38'></dl><thead id='iyc38'></thead><tt id='iyc38'><tt id='iyc38'></tt><sub id='iyc38'><i id='iyc38'><dt id='iyc38'></dt><p id='iyc38'></p></i></sub></tt><acronym id='iyc38'><dd id='iyc38'></dd></acronym><small id='iyc38'><acronym id='iyc38'><i id='iyc38'><label id='iyc38'><kbd id='iyc38'><form id='iyc38'><div id='iyc38'><strike id='iyc38'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='iyc38'></bdo><strike id='iyc38'><table id='iyc38'></table></strike></small><strike id='iyc38'></strike><abbr id='iyc38'></abbr><tbody id='iyc38'></tbody><sup id='iyc38'></sup><code id='iyc38'><ul id='iyc38'><tfoot id='iyc38'></tfoot></ul></code><bdo id='iyc38'></bdo><tr id='iyc38'></tr><sup id='iyc38'></sup><abbr id='iyc38'></abbr><dfn id='iyc38'><dir id='iyc38'><p id='iyc38'></p></dir><small id='iyc38'><div id='iyc38'></div></small></dfn><th id='iyc38'><noscript id='iyc38'></noscript></th><address id='iyc38'><abbr id='iyc38'></abbr><big id='iyc38'></big></address><ol id='iyc38'><dd id='iyc38'><address id='iyc38'></address></dd></ol><sub id='iyc38'><optgroup id='iyc38'></optgroup><thead id='iyc38'></thead></sub><th id='iyc38'><del id='iyc38'></del></th><dd id='iyc38'><small id='iyc38'></small></dd><option id='iyc38'><thead id='iyc38'></thead></option><blockquote id='iyc38'></blockquote><option id='iyc38'></option><noframes id='iyc38'><legend id='iyc38'><style id='iyc38'><dir id='iyc38'><q id='iyc38'></q></dir></style></legend></noframes><u id='iyc38'></u><table id='iyc38'><table id='iyc38'><dir id='iyc38'><thead id='iyc38'><dl id='iyc38'><td id='iyc38'></td></dl></thead></dir><noframes id='iyc38'><i id='iyc38'><tr id='iyc38'><dt id='iyc38'><q id='iyc38'><span id='iyc38'><b id='iyc38'><form id='iyc38'><ins id='iyc38'></ins><ul id='iyc38'></ul><sub id='iyc38'></sub></form><legend id='iyc38'></legend><bdo id='iyc38'><pre id='iyc38'><center id='iyc38'></center></pre></bdo></b><th id='iyc38'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='iyc38'><optgroup id='iyc38'><dfn id='iyc38'><del id='iyc38'><code id='iyc38'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='iyc38'><div id='iyc38'><tfoot id='iyc38'></tfoot><dl id='iyc38'><fieldset id='iyc38'></fieldset></dl></div></noframes><label id='iyc38'></label></table><tfoot id='iyc38'></tfoot></table><span id='iyc38'></span><dfn id='iyc38'></dfn><tr id='iyc38'></tr><th id='iyc38'><tt id='iyc38'></tt><dd id='iyc38'></dd></th><optgroup id='iyc38'></optgroup><blockquote id='iyc38'></blockquote><center id='iyc38'></center><em id='iyc38'><kbd id='iyc38'></kbd><li id='iyc38'><span id='iyc38'></span></li><pre id='iyc38'></pre></em><ol id='iyc38'><tt id='iyc38'><label id='iyc38'><kbd id='iyc38'></kbd></label></tt></ol><sub id='iyc38'><sup id='iyc38'><dl id='iyc38'></dl><td id='iyc38'></td><tt id='iyc38'><blockquote id='iyc38'><big id='iyc38'><ol id='iyc38'><tt id='iyc38'><code id='iyc38'><p id='iyc38'></p><small id='iyc38'><li id='iyc38'></li><button id='iyc38'><tfoot id='iyc38'><i id='iyc38'></i></tfoot></button><tbody id='iyc38'><em id='iyc38'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='iyc38'><i id='iyc38'><span id='iyc38'></span><dt id='iyc38'><ol id='iyc38'></ol><b id='iyc38'></b><strike id='iyc38'><dir id='iyc38'></dir></strike></dt><legend id='iyc38'></legend><tr id='iyc38'><optgroup id='iyc38'><label id='iyc38'><select id='iyc38'><tt id='iyc38'><blockquote id='iyc38'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='iyc38'></b></i><dfn id='iyc38'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='iyc38'></option><td id='iyc38'><big id='iyc38'><tfoot id='iyc38'></tfoot></big><strong id='iyc38'></strong></td><tfoot id='iyc38'></tfoot><tfoot id='iyc38'><pre id='iyc38'><acronym id='iyc38'><table id='iyc38'><dir id='iyc38'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='iyc38'></tt><strong id='iyc38'><u id='iyc38'><div id='iyc38'><div id='iyc38'><q id='iyc38'></q></div><strong id='iyc38'><dt id='iyc38'><sub id='iyc38'><li id='iyc38'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='iyc38'></big><th id='iyc38'></th><dd id='iyc38'><center id='iyc38'></center></dd><td id='iyc38'></td><ol id='iyc38'><dd id='iyc38'><th id='iyc38'></th></dd></ol><dt id='iyc38'><div id='iyc38'><abbr id='iyc38'><strike id='iyc38'></strike></abbr></div></dt><center id='iyc38'></center><center id='iyc38'></center><bdo id='iyc38'><dd id='iyc38'><abbr id='iyc38'><strike id='iyc38'></strike><ul id='iyc38'><del id='iyc38'><q id='iyc38'><tbody id='iyc38'><noframes id='iyc38'><bdo id='iyc38'></bdo><ul id='iyc38'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='iyc38'><big id='iyc38'><dt id='iyc38'><acronym id='iyc38'></acronym><q id='iyc38'><select id='iyc38'><center id='iyc38'><dir id='iyc38'></dir></center></select><noscript id='iyc38'><strong id='iyc38'><tr id='iyc38'></tr></strong><label id='iyc38'></label><strike id='iyc38'></strike><option id='iyc38'><u id='iyc38'><ol id='iyc38'><blockquote id='iyc38'></blockquote></ol></u></option><table id='iyc38'></table></noscript><i id='iyc38'><abbr id='iyc38'></abbr></i><thead id='iyc38'><strong id='iyc38'><b id='iyc38'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='iyc38'></acronym><sub id='iyc38'></sub><optgroup id='iyc38'><del id='iyc38'><optgroup id='iyc38'></optgroup></del><button id='iyc38'></button></optgroup><ul id='iyc38'><em id='iyc38'></em><dir id='iyc38'><td id='iyc38'></td><address id='iyc38'></address><td id='iyc38'></td><thead id='iyc38'><thead id='iyc38'></thead><ul id='iyc38'></ul></thead></dir><del id='iyc38'></del><thead id='iyc38'></thead></ul><acronym id='iyc38'></acronym></bdo><legend id='iyc38'><font id='iyc38'><font id='iyc38'><span id='iyc38'><tr id='iyc38'><option id='iyc38'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='iyc38'><b id='iyc38'><select id='iyc38'></select></b></tbody><div id='iyc38'><form id='iyc38'></form><fieldset id='iyc38'><pre id='iyc38'><kbd id='iyc38'><u id='iyc38'><form id='iyc38'><li id='iyc38'><th id='iyc38'><dt id='iyc38'></dt></th></li><span id='iyc38'></span></form><address id='iyc38'></address></u><u id='iyc38'><tt id='iyc38'></tt></u></kbd></pre><p id='iyc38'></p></fieldset></div><tbody id='iyc38'><blockquote id='iyc38'><style id='iyc38'></style></blockquote><u id='iyc38'></u></tbody><fieldset id='iyc38'></fieldset><form id='iyc38'></form><li id='iyc38'><abbr id='iyc38'></abbr></li><acronym id='iyc38'></acronym><tt id='iyc38'><dl id='iyc38'></dl></tt><fieldset id='iyc38'></fieldset><em id='iyc38'></em><b id='iyc38'></b><p id='iyc38'></p><tbody id='iyc38'><address id='iyc38'></address><dd id='iyc38'></dd></tbody><dir id='iyc38'></dir><tbody id='iyc38'></tbody><ul id='iyc38'><select id='iyc38'></select></ul><td id='iyc38'></td><kbd id='iyc38'><tt id='iyc38'><q id='iyc38'></q></tt></kbd><tfoot id='iyc38'><select id='iyc38'><abbr id='iyc38'></abbr><table id='iyc38'></table></select></tfoot><em id='iyc38'><optgroup id='iyc38'><label id='iyc38'></label><ol id='iyc38'><dir id='iyc38'><label id='iyc38'></label><form id='iyc38'><thead id='iyc38'><tbody id='iyc38'></tbody></thead></form></dir><table id='iyc38'><form id='iyc38'><table id='iyc38'><legend id='iyc38'><li id='iyc38'></li><big id='iyc38'><span id='iyc38'><optgroup id='iyc38'><span id='iyc38'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='iyc38'></noscript><div id='iyc38'><code id='iyc38'><sup id='iyc38'><kbd id='iyc38'></kbd></sup><thead id='iyc38'><small id='iyc38'></small></thead></code></div><dt id='iyc38'></dt></table></form></table><abbr id='iyc38'><small id='iyc38'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='iyc38'><optgroup id='iyc38'></optgroup></abbr><sup id='iyc38'></sup><abbr id='iyc38'><style id='iyc38'><strike id='iyc38'><b id='iyc38'><i id='iyc38'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='iyc38'></table><dl id='iyc38'></dl><strike id='iyc38'></strike><tt id='iyc38'><p id='iyc38'></p></tt><div id='iyc38'><noscript id='iyc38'></noscript><dt id='iyc38'><bdo id='iyc38'><strong id='iyc38'><sup id='iyc38'><acronym id='iyc38'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='iyc38'><tbody id='iyc38'></tbody><tbody id='iyc38'><dl id='iyc38'></dl><del id='iyc38'></del><ins id='iyc38'><dfn id='iyc38'><button id='iyc38'></button></dfn></ins><td id='iyc38'></td><option id='iyc38'></option><tbody id='iyc38'><sub id='iyc38'><acronym id='iyc38'><font id='iyc38'><ins id='iyc38'></ins></font><tr id='iyc38'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='iyc38'></dir><address id='iyc38'><bdo id='iyc38'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='iyc38'><q id='iyc38'><dd id='iyc38'><fieldset id='iyc38'></fieldset></dd></q></form><ol id='iyc38'></ol><tfoot id='iyc38'></tfoot></dt></div><pre id='iyc38'><tt id='iyc38'></tt><noframes id='iyc38'></noframes></pre><dir id='iyc38'><tt id='iyc38'><q id='iyc38'></q><select id='iyc38'><dir id='iyc38'></dir><ins id='iyc38'><li id='iyc38'></li></ins><small id='iyc38'><ul id='iyc38'></ul></small><pre id='iyc38'></pre></select></tt><ul id='iyc38'></ul></dir><th id='iyc38'></th><ol id='iyc38'><sup id='iyc38'><i id='iyc38'><pre id='iyc38'><table id='iyc38'></table></pre></i></sup></ol><option id='iyc38'></option><dt id='iyc38'></dt><sup id='iyc38'></sup><big id='iyc38'></big><thead id='iyc38'></thead><p id='iyc38'></p><td id='iyc38'><acronym id='iyc38'><div id='iyc38'><tt id='iyc38'></tt></div><fieldset id='iyc38'></fieldset><bdo id='iyc38'></bdo><em id='iyc38'><font id='iyc38'></font></em></acronym></td><dir id='iyc38'></dir><u id='iyc38'></u><strong id='iyc38'><td id='iyc38'></td></strong><tt id='iyc38'></tt><q id='iyc38'><legend id='iyc38'><bdo id='iyc38'><bdo id='iyc38'><legend id='iyc38'><b id='iyc38'><strong id='iyc38'><label id='iyc38'><sup id='iyc38'><u id='iyc38'><sup id='iyc38'></sup></u><big id='iyc38'></big><select id='iyc38'></select></sup><p id='iyc38'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='iyc38'></noscript><dt id='iyc38'></dt></bdo></legend></q><small id='iyc38'></small><b id='iyc38'></b><li id='iyc38'><p id='iyc38'><label id='iyc38'><table id='iyc38'><sup id='iyc38'><em id='iyc38'></em></sup></table><blockquote id='iyc38'></blockquote></label></p></li><blockquote id='iyc38'></blockquote><dd id='iyc38'><thead id='iyc38'></thead><abbr id='iyc38'><noscript id='iyc38'><tbody id='iyc38'><style id='iyc38'><sup id='iyc38'><pre id='iyc38'></pre></sup><em id='iyc38'></em></style></tbody><optgroup id='iyc38'><tbody id='iyc38'><kbd id='iyc38'></kbd></tbody></optgroup></noscript></abbr></dd><tfoot id='iyc38'></tfoot><big id='iyc38'><thead id='iyc38'></thead></big></div> <link href="/Templates/cn2014/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/Templates/cn2014/css/menu.css" rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" /> <style> h3{ width:100%; height:37px; line-height:37px; float:right; text-align:right; display:inline; border-bottom:1px #e5e5e5 solid; font-weight:500; font-size:1em !important;} </style> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="30" align="center" style="background:url(/Templates/cn2014/images/t_top_bg1.png) #FFFFFF left bottom repeat-x;"><table width="1135" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="520" align="left" class="sys12dj" style="padding-right:4px;"> 德州科通橡塑制品有限公?欢迎您!</td> <td width="200" align="center" valign="middle" style="padding-top:3px;" class="sys12huang" ></td> <td align="right" valign="bottom" style="padding-bottom:1px;">咨询电话?3853458607   |  <a href="#" onclick="SetHome(this,window.location,"非IE浏览器不支持此功能,请手动设置!");" style="cursor:pointer;" title="设为首页" class="DaoHang3">设为首页</a>   |   <a href="/sitemap.html" class="DaoHang3" target="_blank">网站地图 </a> </td> </tr> </table></td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="center" valign="middle"><table width="1135" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="564" align="left"><a href="index.asp"><img src="/Templates/cn2014/images/logo.png" border="0" /></a></td> <td width="571" align="right" valign="bottom"> <ul id="jsddm"> <li><a href="/">网站首页</a></li> <li><a href="/a/about/19.html">关于我们</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://y2nx58.cn/jyxb/69-1.html">聚乙烯板</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="/a/productlist/5-1.html">产品展示</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="/xwzx/61-1.html">新闻中心</a> <ul> </ul> </li> <li> <ul> </ul> </li> <li><a href="/a/about/55.html">联系我们</a> <ul> </ul> </li> </ul><div id="lpn2d8r9os" class="clear"> </div> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <div id="lpn2d8r9os" class="bn_n"> <div id="lpn2d8r9os" style=" margin:0px auto; width:1135px; text-align:left; padding-top:50px; color:#FFFFFF;"> <span style="font-size: 24px; line-height:60px;">科通橡?small style="font-size:18px; ">   |   因为我们专注,所以我们做得更好!</small></span> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" style="clear:both; margin:0px; padding:0px;"></div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank20"></div> <div id="lpn2d8r9os" class="container"> <div id="lpn2d8r9os" class="blank20t"></div> <div id="lpn2d8r9os" class="left"> <h3><span>产品中心</span><a href="http://y2nx58.cn/a/productlist/5-1.html">>></a></h3> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <div id="lpn2d8r9os" class="product_list"> <ul> <li><a href="/nlcb/67-1.html" title="/nlcb/67-1.html">尼龙衬板</a></li> <li><a href="/mccb/68-1.html" title="/mccb/68-1.html">煤仓衬板</a></li> <li><a href="/jyxb/69-1.html" title="/jyxb/69-1.html">聚乙烯板</a></li> <li><a href="/gfzjyxb/70-1.html" title="/gfzjyxb/70-1.html">高分子聚乙烯?/a></li> <li><a href="/yywjzsb/71-1.html" title="/yywjzsb/71-1.html">压延微晶铸石?/a></li> <li><a href="/cgfzljyx/72-1.html" title="/cgfzljyx/72-1.html">超高分子量聚乙烯板材</a></li> <li><a href="/cgfzlyxj/73-1.html" title="/cgfzlyxj/73-1.html">超高分子量聚乙烯异形?/a></li> <li><a href="/hltcb/74-1.html" title="/hltcb/74-1.html">混料桶衬?/a></li> <li><a href="/jyxbyxj/75-1.html" title="/jyxbyxj/75-1.html">聚乙烯异形件</a></li> <li><a href="/gfzb/76-1.html" title="/gfzb/76-1.html">高分子板</a></li> <li><a href="/jyxxjb/77-1.html" title="/jyxxjb/77-1.html">聚乙烯橡胶板</a></li> <li><a href="/zqpcb/78-1.html" title="/zqpcb/78-1.html">造球盘衬?/a></li> <li><a href="/jazyxj/79-1.html" title="/jazyxj/79-1.html">聚氨酯异形件</a></li> <li><a href="/gfzplb/80-1.html" title="/gfzplb/80-1.html">高分子铺路板</a></li> <li><a href="/nlb/81-1.html" title="/nlb/81-1.html">尼龙?/a></li> </ul> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank15"></div> <h3><span>新闻中心</span><a href="http://y2nx58.cn/xwzx/61-1.html">>></a></h3> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <div id="lpn2d8r9os" class="product_list"> <ul> <li><a href="/gsxw/499.html" title="高分子板在应用中的作用有哪些? target="_self">高分子板在应用中的作用有哪些?/a></li> <li><a href="/gsxw/498.html" title="超高分子量聚乙烯板在安装过程中应做好哪些保护措施? target="_self">超高分子量聚乙烯板在安装过程中应做好哪些保护措施?/a></li> <li><a href="/gsxw/497.html" title="超高分子量聚乙烯板在安装时需要注意接缝和尺寸问题" target="_self">超高分子量聚乙烯板在安装时需要注意接缝和尺寸问题</a></li> <li><a href="/gsxw/496.html" title="高分子聚乙烯板在保存时需要注意的事项有什么?" target="_self">高分子聚乙烯板在保存时需要注意的事项有什么?</a></li> <li><a href="/gsxw/495.html" title="聚乙烯板在保存时有哪些注意事项?" target="_self">聚乙烯板在保存时有哪些注意事项?</a></li> </ul> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank15"></div> <h3><span>联系我们</span><a href="http://y2nx58.cn/a/about/55.html">>></a></h3> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <div id="lpn2d8r9os" class="contact_list">德州科通橡塑制品有限公?br> 联系人:宋经?br> 手机?3853458607<br> 电话?<br> 传真?<br> 邮箱?<br> 地址:山东省宁津县大曹镇工业?br></div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank10"></div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_right"> <h3>当前位置?a href="/" title="首页">首页</a> > <a href="/a/productlist/5-1.html">产品展示</a>> <a href="/jyxbyxj/75-1.html">聚乙烯异形件</a> <span>聚乙烯异形件</span></h3> <div id="lpn2d8r9os" class="blank15"></div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about"> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about_img"> <div id="lpn2d8r9os" class="user_jy47_tp024" style="overflow: hidden;"> <div id="lpn2d8r9os" class="floor-cot"> <a href="/jyxbyxj/359.html" title="粮食机械加工? target="_self" clstag="sale|keycount|8639180|1" style="background:url(/upLoad/product/month_1910/2097911.jpg); " > <img src="/upLoad/product/month_1910/2097911.jpg" alt="粮食机械加工? title="粮食机械加工? /> <span class="left_Album"></span> <span class="top_Album"></span> <span class="right_Album" ></span> <span class="bottom_Album"></span></a> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <span><a href="/jyxbyxj/359.html" title="粮食机械加工? target="_self">粮食机械加工?/a></span> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about_img"> <div id="lpn2d8r9os" class="user_jy47_tp024" style="overflow: hidden;"> <div id="lpn2d8r9os" class="floor-cot"> <a href="/jyxbyxj/357.html" title="食品机械加工? target="_self" clstag="sale|keycount|8639180|1" style="background:url(/upLoad/product/month_1910/2079789.jpg); " > <img src="/upLoad/product/month_1910/2079789.jpg" alt="食品机械加工? title="食品机械加工? /> <span class="left_Album"></span> <span class="top_Album"></span> <span class="right_Album" ></span> <span class="bottom_Album"></span></a> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <span><a href="/jyxbyxj/357.html" title="食品机械加工? target="_self">食品机械加工?/a></span> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about_img"> <div id="lpn2d8r9os" class="user_jy47_tp024" style="overflow: hidden;"> <div id="lpn2d8r9os" class="floor-cot"> <a href="/jyxbyxj/356.html" title="异形件加工件" target="_self" clstag="sale|keycount|8639180|1" style="background:url(/upLoad/product/month_1910/2062830.jpg); " > <img src="/upLoad/product/month_1910/2062830.jpg" alt="异形件加工件" title="异形件加工件" /> <span class="left_Album"></span> <span class="top_Album"></span> <span class="right_Album" ></span> <span class="bottom_Album"></span></a> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <span><a href="/jyxbyxj/356.html" title="异形件加工件" target="_self">异形件加工件</a></span> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about_img"> <div id="lpn2d8r9os" class="user_jy47_tp024" style="overflow: hidden;"> <div id="lpn2d8r9os" class="floor-cot"> <a href="/jyxbyxj/232.html" title="聚乙烯异形件" target="_self" clstag="sale|keycount|8639180|1" style="background:url(/upLoad/product/month_1905/2059464.jpg); " > <img src="/upLoad/product/month_1905/2059464.jpg" alt="聚乙烯异形件" title="聚乙烯异形件" /> <span class="left_Album"></span> <span class="top_Album"></span> <span class="right_Album" ></span> <span class="bottom_Album"></span></a> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <span><a href="/jyxbyxj/232.html" title="聚乙烯异形件" target="_self">聚乙烯异形件</a></span> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about_img"> <div id="lpn2d8r9os" class="user_jy47_tp024" style="overflow: hidden;"> <div id="lpn2d8r9os" class="floor-cot"> <a href="/jyxbyxj/231.html" title="聚乙烯异形件" target="_self" clstag="sale|keycount|8639180|1" style="background:url(/upLoad/product/month_1905/2094688.jpg); " > <img src="/upLoad/product/month_1905/2094688.jpg" alt="聚乙烯异形件" title="聚乙烯异形件" /> <span class="left_Album"></span> <span class="top_Album"></span> <span class="right_Album" ></span> <span class="bottom_Album"></span></a> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <span><a href="/jyxbyxj/231.html" title="聚乙烯异形件" target="_self">聚乙烯异形件</a></span> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about_img"> <div id="lpn2d8r9os" class="user_jy47_tp024" style="overflow: hidden;"> <div id="lpn2d8r9os" class="floor-cot"> <a href="/jyxbyxj/230.html" title="聚乙烯异形件" target="_self" clstag="sale|keycount|8639180|1" style="background:url(/upLoad/product/month_1905/2038113.jpg); " > <img src="/upLoad/product/month_1905/2038113.jpg" alt="聚乙烯异形件" title="聚乙烯异形件" /> <span class="left_Album"></span> <span class="top_Album"></span> <span class="right_Album" ></span> <span class="bottom_Album"></span></a> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <span><a href="/jyxbyxj/230.html" title="聚乙烯异形件" target="_self">聚乙烯异形件</a></span> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about_img"> <div id="lpn2d8r9os" class="user_jy47_tp024" style="overflow: hidden;"> <div id="lpn2d8r9os" class="floor-cot"> <a href="/jyxbyxj/229.html" title="聚乙烯异形件" target="_self" clstag="sale|keycount|8639180|1" style="background:url(/upLoad/product/month_1905/2074195.jpg); " > <img src="/upLoad/product/month_1905/2074195.jpg" alt="聚乙烯异形件" title="聚乙烯异形件" /> <span class="left_Album"></span> <span class="top_Album"></span> <span class="right_Album" ></span> <span class="bottom_Album"></span></a> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <span><a href="/jyxbyxj/229.html" title="聚乙烯异形件" target="_self">聚乙烯异形件</a></span> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about_img"> <div id="lpn2d8r9os" class="user_jy47_tp024" style="overflow: hidden;"> <div id="lpn2d8r9os" class="floor-cot"> <a href="/jyxbyxj/228.html" title="聚乙烯异形件" target="_self" clstag="sale|keycount|8639180|1" style="background:url(/upLoad/product/month_1905/2092903.jpg); " > <img src="/upLoad/product/month_1905/2092903.jpg" alt="聚乙烯异形件" title="聚乙烯异形件" /> <span class="left_Album"></span> <span class="top_Album"></span> <span class="right_Album" ></span> <span class="bottom_Album"></span></a> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <span><a href="/jyxbyxj/228.html" title="聚乙烯异形件" target="_self">聚乙烯异形件</a></span> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about_img"> <div id="lpn2d8r9os" class="user_jy47_tp024" style="overflow: hidden;"> <div id="lpn2d8r9os" class="floor-cot"> <a href="/jyxbyxj/227.html" title="聚乙烯异形件" target="_self" clstag="sale|keycount|8639180|1" style="background:url(/upLoad/product/month_1905/203557.jpg); " > <img src="/upLoad/product/month_1905/203557.jpg" alt="聚乙烯异形件" title="聚乙烯异形件" /> <span class="left_Album"></span> <span class="top_Album"></span> <span class="right_Album" ></span> <span class="bottom_Album"></span></a> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <span><a href="/jyxbyxj/227.html" title="聚乙烯异形件" target="_self">聚乙烯异形件</a></span> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about_img"> <div id="lpn2d8r9os" class="user_jy47_tp024" style="overflow: hidden;"> <div id="lpn2d8r9os" class="floor-cot"> <a href="/jyxbyxj/226.html" title="聚乙烯导? target="_self" clstag="sale|keycount|8639180|1" style="background:url(/upLoad/product/month_1905/2056236.jpg); " > <img src="/upLoad/product/month_1905/2056236.jpg" alt="聚乙烯导? title="聚乙烯导? /> <span class="left_Album"></span> <span class="top_Album"></span> <span class="right_Album" ></span> <span class="bottom_Album"></span></a> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <span><a href="/jyxbyxj/226.html" title="聚乙烯导? target="_self">聚乙烯导?/a></span> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about_img"> <div id="lpn2d8r9os" class="user_jy47_tp024" style="overflow: hidden;"> <div id="lpn2d8r9os" class="floor-cot"> <a href="/jyxbyxj/225.html" title="聚乙烯导? target="_self" clstag="sale|keycount|8639180|1" style="background:url(/upLoad/product/month_1905/208419.jpg); " > <img src="/upLoad/product/month_1905/208419.jpg" alt="聚乙烯导? title="聚乙烯导? /> <span class="left_Album"></span> <span class="top_Album"></span> <span class="right_Album" ></span> <span class="bottom_Album"></span></a> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <span><a href="/jyxbyxj/225.html" title="聚乙烯导? target="_self">聚乙烯导?/a></span> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about_img"> <div id="lpn2d8r9os" class="user_jy47_tp024" style="overflow: hidden;"> <div id="lpn2d8r9os" class="floor-cot"> <a href="/jyxbyxj/224.html" title="聚乙烯导? target="_self" clstag="sale|keycount|8639180|1" style="background:url(/upLoad/product/month_1905/2027215.jpg); " > <img src="/upLoad/product/month_1905/2027215.jpg" alt="聚乙烯导? title="聚乙烯导? /> <span class="left_Album"></span> <span class="top_Album"></span> <span class="right_Album" ></span> <span class="bottom_Album"></span></a> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <span><a href="/jyxbyxj/224.html" title="聚乙烯导? target="_self">聚乙烯导?/a></span> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank15"></div> <div id="lpn2d8r9os" class="Page_number"><span> ? ?页次:1/1 ?/span><span class='nolink'>首页</span><span class='nolink'>上一?/span><span><font color=red>1</font></span><span class='nolink'>下一?/span><span class='nolink'>尾页</span> 转到 <SELECT NAME="select" ONCHANGE="var jmpURL=this.options[this.selectedIndex].value ; if(jmpURL!='') {window.location=jmpURL;} else {this.selectedIndex=0 ;}" ><option value=/jyxbyxj/75-1.html selected=selected>1</option></SELECT></div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank15"></div> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank20"></div> <div id="lpn2d8r9os" class="bottom_foot" style="background:#fff;"> <div id="lpn2d8r9os" class="bottom_foot_box"> <div id="lpn2d8r9os" class="bottom_foot_nav"> <ul style="width:1200px;"> <li style="color:#434444;"> 友情链接?a href="http://www.njxjhg.com" target="_blank">压延微晶铸石?/a>|||||||||| </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="bottom_foot"> <div id="lpn2d8r9os" class="bottom_foot_box"> <div id="lpn2d8r9os" class="bottom_foot_nav"> <ul> <li> 快速链接:<a href="/">首页</a> </li> <li>|</li> <li> <a href="/a/about/19.html">关于我们</a> </li> <li>|</li> <li> <a href="http://y2nx58.cn/jyxb/69-1.html">聚乙烯板</a> </li> <li>|</li> <li> <a href="/a/productlist/5-1.html">产品展示</a> </li> <li>|</li> <li> <a href="/xwzx/61-1.html">新闻中心</a> </li> <li>|</li> <li> </li> <li>|</li> <li> <a href="/a/about/55.html">联系我们</a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div id="foot"> <div id="lpn2d8r9os" style=" margin:0px auto; width:1135; padding-top:15px; font-size:12px;"> <div id="lpn2d8r9os" style="color:#fff; line-height:32px;">地址:山东省宁津县大曹镇工业? </div> <div id="lpn2d8r9os" style="color:#fff;line-height:32px;"> 电话? 邮编? 网址:www.y2nx58.cn </div> <div id="lpn2d8r9os" class="clear"></div> <div id="lpn2d8r9os" style="color:#fff;line-height:32px;">Copyright 德州科通橡塑制品有限公?</div> <div id="lpn2d8r9os" class="clear"></div> </div> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" > <tr> <td align="center"><table width="1135" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" id="main"> <tr> <td><link type="text/css" href="/Templates/cn2014/css/lrtk.css" rel="stylesheet" /> <div id="tbox"> <a id="gotop" href="javascript:void(0)"></a> </div></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <style> .bottom_foot{width:100%; height: auto; background:#403F3F; padding-top: 5px;} .bottom_foot_box{width:1200px; height: auto; margin: 0 auto;} @media (max-width:750px){.bottom_foot_box{ width: 100%;}} .bottom_foot_nav{width:1200px; height: auto; color: #ccc; font-size: 12px; line-height: 25px; font-family:"微软雅黑";} @media (max-width:750px){.bottom_foot_nav{ display:none;}} .bottom_foot_nav ul{width:465px; height: 25px; margin:0 auto;} .bottom_foot_nav ul li{float:left; list-style: none; padding: 0 2px;} .bottom_foot_nav ul li a{ color: #ccc; font-size: 12px; text-decoration: none; line-height: 25px; font-family:"微软雅黑";} .bottom_foot_copyright{width:1200px;height: 50px; font-size: 12px; line-height: 25px; color:#8e8e8e; font-family:"微软雅黑";} @media (max-width:750px){.bottom_foot_copyright{ width:100%;}} .bottom_foot_copyright_left{float: left;} @media (max-width:750px){.bottom_foot_copyright_left{ width: 100%; text-align: center;}} .bottom_foot_copyright_right{float: right; } @media (max-width:750px){.bottom_foot_copyright_right{ display:none;}} .bottom_foot_copyright_right a{text-decoration: none; color:#8e8e8e; font-family:"微软雅黑";} </style> <div id="lpn2d8r9os" style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?e40e849730646d7399fda1eef142e7cc"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?5c7f0fcbed74012d9ce20908121a36f8"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <a target="_blank" title="ַͧƻԤ" href="http://s2bx78.cn">ַͧƻԤ</a> <a target="_blank" title="˷ͧڸʲ" href="http://mip.gylclz.cn">˷ͧڸʲ</a> <a target="_blank" title="ͧƻapp" href="http://b2qx57.cn">ͧƻapp</a> <a target="_blank" title="˷ͧ3ѱ" href="http://m.s2jx29.cn">˷ͧ3ѱ</a> <a target="_blank" title="˷ͧСӯ߷" href="http://m.msh929.cn">˷ͧСӯ߷</a> <a target="_blank" title="׼ѵ˷ͧƻƻ" href="http://m.csx951.cn">׼ѵ˷ͧƻƻ</a> <a target="_blank" title="˷ͧ¼" href="http://cst922.cn">˷ͧ¼</a> <a target="_blank" title="˷ͧ׼8ƻ" href="http://lsq997.cn">˷ͧ׼8ƻ</a> <a target="_blank" title="ͧ1ڼƻ" href="http://q2dx68.cn">ͧ1ڼƻ</a> <a target="_blank" title="˷ͧôƻ׬" href="http://m.bsg989.cn">˷ͧôƻ׬</a> <a href='https://www.163.com/special/0077sp/homepagetest810.html' target="_blank" title="˷ͧϺO~HD161COM~ƽ̨">˷ͧϺO~HD161COM~ƽ̨</a> <a href='https://www.163.com/special/0077sp/hp_test174.html' target="_blank" title="˷ͧϺO~HD161COM~ƽ̨">˷ͧϺO~HD161COM~ƽ̨</a> <a href='https://www.163.com/special/0077sp/hp_test170.html' target="_blank" title="˷ͧϺO~HD161COM~ƽ̨">˷ͧϺO~HD161COM~ƽ̨</a> <a href='http://news.youth.cn/gn/201608/t20160815_8546043.htm' target="_blank" title="Űټ֡ϺO~HD161COM~ƽ̨">Űټ֡ϺO~HD161COM~ƽ̨</a> <a href='http://hi.people.com.cn/2006/01/05/210928.html' target="_blank" title="Űټ֡ϺO~HD161COM~ƽ̨">Űټ֡ϺO~HD161COM~ƽ̨</a> <a href='http://www.cctv.com/news/entertainment/20010228/197.html' target="_blank" title="Űټ֡ϺO~HD161COM~ƽ̨">Űټ֡ϺO~HD161COM~ƽ̨</a> <a href='http://www.chinanews.com/sports/index.shtml' target="_blank" title="ϲʹ˾ϺO~HD161COM~ƽ̨">ϲʹ˾ϺO~HD161COM~ƽ̨</a></body> </html>