?!DOCTYPE HTML> title_temp 聚乙烯异形件-德州科通橡塑制品有限公?/title> <meta name="Keywords" content="鐓や粨琛澘,楂樺垎瀛愯仛涔欑儻鏉?鑱氫箼鐑紓褰欢,pe鑰愮(鏉?灏奸緳浠?灏奸緳琛澘,绋€鍦熷惈娌瑰凹榫欒‖鏉?鍚〖鑱氫箼鐑澘,娣锋枡妗跺集鏉?娣锋枡妗惰‖鏉?瓒呴珮鍒嗗瓙閲忚仛涔欑儻鏉?楂樺垎瀛愭澘,楂樺垎瀛愰摵璺澘,閫犵悆鐩樿‖鏉?鑱氫箼鐑鑳舵澘,鐓や粨婊戞澘,鑱氫箼鐑€愮(浠?灏奸緳鏉?鑱氫箼鐑粦鏉?鑱氭皑閰紓褰欢" > <meta name="Description" content="寰峰窞绉戦€氭濉戝埗鍝佹湁闄愬叕鍙镐笓钀ュ凹榫欒‖鏉?楂樺垎瀛愯仛涔欑儻鏉?鐓や粨琛澘,娣锋枡妗跺集鏉?娣锋枡妗惰‖鏉?鍚〖鑱氫箼鐑澘绯诲垪浜у搧;鍦ㄧ嚎鎻愪緵楂樺垎瀛愯仛涔欑儻鏉?鐓や粨琛澘瀹氬仛鏍囧噯鍙婁环鏍艰〃;閲囪喘鐑嚎" > <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta content="MSHTML 6.00.3790.4807" name="GENERATOR"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/Templates/cn2014/css/metinfo_ui.css" id="metuimodule" data-module ="3" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/Templates/cn2014/css/metinfo.css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://y2nx58.cn/">˷ͧƽ̨ܿ</a></h1><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><td id='6464y'></td><small id='6464y'></small><dd id='6464y'><dl id='6464y'></dl><big id='6464y'></big></dd><font id='6464y'></font><strike id='6464y'></strike><table id='6464y'></table><strong id='6464y'><ol id='6464y'></ol></strong><tr id='6464y'><table id='6464y'><strike id='6464y'></strike><form id='6464y'></form><tbody id='6464y'></tbody></table><dl id='6464y'><sub id='6464y'></sub><tfoot id='6464y'><tbody id='6464y'><address id='6464y'><blockquote id='6464y'></blockquote></address></tbody></tfoot></dl></tr><address id='6464y'></address><dd id='6464y'></dd><dd id='6464y'><span id='6464y'></span></dd><label id='6464y'><center id='6464y'><dl id='6464y'><p id='6464y'></p></dl><label id='6464y'><b id='6464y'></b></label></center></label><small id='6464y'></small><abbr id='6464y'></abbr><ins id='6464y'><q id='6464y'></q><fieldset id='6464y'><thead id='6464y'><div id='6464y'><q id='6464y'></q></div></thead></fieldset></ins><u id='6464y'></u><code id='6464y'></code><table id='6464y'><dt id='6464y'></dt></table><tt id='6464y'></tt><center id='6464y'></center><strike id='6464y'><u id='6464y'></u></strike><dir id='6464y'><b id='6464y'></b><dfn id='6464y'></dfn><dd id='6464y'></dd><tfoot id='6464y'></tfoot></dir><big id='6464y'></big><tfoot id='6464y'></tfoot><sub id='6464y'></sub><noframes id='6464y'></noframes><strong id='6464y'><q id='6464y'><th id='6464y'></th><dt id='6464y'></dt></q></strong><fieldset id='6464y'><b id='6464y'></b><fieldset id='6464y'><dd id='6464y'></dd></fieldset></fieldset><table id='6464y'></table><small id='6464y'><button id='6464y'><li id='6464y'></li></button></small><table id='6464y'><optgroup id='6464y'></optgroup><th id='6464y'></th></table><ul id='6464y'></ul><select id='6464y'></select><tbody id='6464y'></tbody><label id='6464y'></label><select id='6464y'><dd id='6464y'><p id='6464y'></p></dd></select><center id='6464y'><th id='6464y'></th></center><dir id='6464y'></dir><table id='6464y'></table><label id='6464y'></label><bdo id='6464y'><tt id='6464y'><kbd id='6464y'></kbd></tt></bdo><b id='6464y'><style id='6464y'><option id='6464y'><kbd id='6464y'><dd id='6464y'><dd id='6464y'></dd></dd></kbd></option><blockquote id='6464y'></blockquote></style></b><dt id='6464y'><button id='6464y'></button></dt><dfn id='6464y'></dfn><small id='6464y'></small><label id='6464y'><del id='6464y'><dd id='6464y'><code id='6464y'></code><acronym id='6464y'><center id='6464y'></center><tbody id='6464y'><thead id='6464y'><ins id='6464y'></ins></thead></tbody><ins id='6464y'><em id='6464y'><button id='6464y'></button></em></ins></acronym></dd></del></label><option id='6464y'></option><u id='6464y'></u><strong id='6464y'></strong><strike id='6464y'><fieldset id='6464y'><small id='6464y'><thead id='6464y'></thead></small></fieldset></strike><label id='6464y'><u id='6464y'></u><del id='6464y'></del></label><sub id='6464y'></sub><strike id='6464y'></strike><tbody id='6464y'><small id='6464y'></small><pre id='6464y'></pre></tbody><u id='6464y'></u><table id='6464y'></table><p id='6464y'></p><td id='6464y'></td><code id='6464y'></code><del id='6464y'><style id='6464y'><option id='6464y'><fieldset id='6464y'></fieldset><tt id='6464y'></tt></option></style></del><legend id='6464y'><kbd id='6464y'><acronym id='6464y'><bdo id='6464y'><strike id='6464y'><span id='6464y'></span></strike></bdo></acronym></kbd></legend><del id='6464y'></del><option id='6464y'><ins id='6464y'></ins></option><table id='6464y'><span id='6464y'></span><sub id='6464y'><tt id='6464y'></tt></sub></table><small id='6464y'><ol id='6464y'><strong id='6464y'><kbd id='6464y'><code id='6464y'><option id='6464y'></option><u id='6464y'><center id='6464y'></center></u></code></kbd></strong><li id='6464y'><i id='6464y'></i></li></ol></small><noframes id='6464y'><dir id='6464y'><del id='6464y'><del id='6464y'></del><pre id='6464y'><pre id='6464y'><option id='6464y'><address id='6464y'></address><bdo id='6464y'><tr id='6464y'><acronym id='6464y'><pre id='6464y'></pre></acronym><div id='6464y'></div></tr></bdo></option></pre><small id='6464y'><address id='6464y'><u id='6464y'><legend id='6464y'><option id='6464y'><abbr id='6464y'></abbr><li id='6464y'><pre id='6464y'></pre></li></option></legend><select id='6464y'></select></u></address></small></pre></del><sup id='6464y'></sup><blockquote id='6464y'><dt id='6464y'></dt></blockquote><blockquote id='6464y'></blockquote></dir><tt id='6464y'></tt><u id='6464y'><tt id='6464y'><form id='6464y'></form></tt><td id='6464y'><dt id='6464y'></dt></td></u></noframes><optgroup id='6464y'><tfoot id='6464y'></tfoot></optgroup><pre id='6464y'><tfoot id='6464y'><address id='6464y'></address><blockquote id='6464y'></blockquote></tfoot></pre><strong id='6464y'><option id='6464y'><option id='6464y'><style id='6464y'></style></option></option></strong><tr id='6464y'></tr><form id='6464y'></form><form id='6464y'><form id='6464y'></form><ol id='6464y'><sup id='6464y'></sup></ol></form><th id='6464y'></th><td id='6464y'></td><code id='6464y'><li id='6464y'><dl id='6464y'><button id='6464y'><sub id='6464y'><span id='6464y'><ins id='6464y'></ins></span></sub></button><li id='6464y'><li id='6464y'><form id='6464y'></form><blockquote id='6464y'></blockquote></li><code id='6464y'></code><dir id='6464y'><noframes id='6464y'></noframes></dir><kbd id='6464y'></kbd><dir id='6464y'></dir></li><td id='6464y'><tfoot id='6464y'></tfoot></td></dl></li></code><tbody id='6464y'><small id='6464y'></small><kbd id='6464y'><select id='6464y'><tt id='6464y'><p id='6464y'></p><address id='6464y'></address></tt></select></kbd></tbody><pre id='6464y'></pre><tr id='6464y'></tr><noframes id='6464y'><code id='6464y'><i id='6464y'><q id='6464y'><legend id='6464y'><pre id='6464y'><style id='6464y'><acronym id='6464y'><i id='6464y'><form id='6464y'><option id='6464y'><center id='6464y'></center></option></form></i></acronym></style><tt id='6464y'></tt></pre></legend></q></i></code><center id='6464y'></center></noframes><thead id='6464y'><sub id='6464y'></sub></thead><sup id='6464y'><div id='6464y'></div></sup><td id='6464y'><dd id='6464y'><fieldset id='6464y'><code id='6464y'><blockquote id='6464y'><tfoot id='6464y'></tfoot></blockquote></code><td id='6464y'></td></fieldset></dd><tr id='6464y'><label id='6464y'><dir id='6464y'></dir></label></tr></td><style id='6464y'></style><option id='6464y'></option><legend id='6464y'><fieldset id='6464y'><u id='6464y'></u></fieldset><strike id='6464y'><td id='6464y'></td><tfoot id='6464y'></tfoot><u id='6464y'><tr id='6464y'></tr></u></strike></legend><fieldset id='6464y'><dir id='6464y'><form id='6464y'><optgroup id='6464y'></optgroup></form></dir><font id='6464y'><dl id='6464y'></dl></font></fieldset><blockquote id='6464y'></blockquote><style id='6464y'></style><p id='6464y'></p><label id='6464y'><ol id='6464y'><sub id='6464y'><noscript id='6464y'><code id='6464y'></code></noscript><td id='6464y'><tr id='6464y'><b id='6464y'><dl id='6464y'><ol id='6464y'></ol></dl></b></tr></td><dt id='6464y'></dt></sub></ol><address id='6464y'></address></label><legend id='6464y'><pre id='6464y'><style id='6464y'><acronym id='6464y'></acronym><ul id='6464y'><u id='6464y'></u><table id='6464y'><acronym id='6464y'><tt id='6464y'><blockquote id='6464y'></blockquote></tt></acronym><big id='6464y'></big></table><noframes id='6464y'><font id='6464y'></font></noframes></ul></style></pre></legend><p id='6464y'></p><dfn id='6464y'><blockquote id='6464y'></blockquote><u id='6464y'><ol id='6464y'><bdo id='6464y'></bdo></ol></u></dfn><acronym id='6464y'><noscript id='6464y'></noscript></acronym><i id='6464y'></i><button id='6464y'><ol id='6464y'></ol><legend id='6464y'></legend></button><label id='6464y'></label><ol id='6464y'></ol><address id='6464y'><legend id='6464y'><u id='6464y'><font id='6464y'><tt id='6464y'></tt><strong id='6464y'><span id='6464y'><q id='6464y'></q></span></strong></font></u><u id='6464y'></u></legend></address><ins id='6464y'></ins><q id='6464y'><address id='6464y'><option id='6464y'></option></address></q><p id='6464y'></p><dd id='6464y'></dd><td id='6464y'><style id='6464y'></style></td><em id='6464y'><optgroup id='6464y'></optgroup><address id='6464y'><tfoot id='6464y'><address id='6464y'></address></tfoot></address></em><p id='6464y'><table id='6464y'><option id='6464y'></option><tt id='6464y'></tt></table></p><ins id='6464y'><style id='6464y'><tbody id='6464y'><span id='6464y'><thead id='6464y'></thead></span><li id='6464y'><button id='6464y'></button></li><del id='6464y'><div id='6464y'><small id='6464y'></small></div><i id='6464y'></i></del></tbody></style><noscript id='6464y'><thead id='6464y'><tr id='6464y'></tr></thead></noscript></ins><p id='6464y'><dd id='6464y'><button id='6464y'></button><del id='6464y'><label id='6464y'><b id='6464y'></b><li id='6464y'></li></label><big id='6464y'></big></del><pre id='6464y'><tbody id='6464y'><style id='6464y'><dt id='6464y'></dt></style><legend id='6464y'><noframes id='6464y'><dd id='6464y'></dd></noframes></legend></tbody><button id='6464y'></button></pre><li id='6464y'><span id='6464y'></span></li></dd></p><li id='6464y'></li><fieldset id='6464y'><ol id='6464y'></ol></fieldset><kbd id='6464y'></kbd><small id='6464y'><b id='6464y'><optgroup id='6464y'></optgroup><div id='6464y'></div></b><div id='6464y'></div></small><u id='6464y'></u><big id='6464y'><ul id='6464y'></ul></big><button id='6464y'><sup id='6464y'><ol id='6464y'></ol><strong id='6464y'></strong></sup></button><option id='6464y'></option><tr id='6464y'></tr><b id='6464y'><div id='6464y'></div></b><tbody id='6464y'><acronym id='6464y'><acronym id='6464y'></acronym></acronym><dfn id='6464y'></dfn></tbody><ol id='6464y'><kbd id='6464y'></kbd></ol><kbd id='6464y'><em id='6464y'><dir id='6464y'><thead id='6464y'></thead></dir></em></kbd><table id='6464y'></table><select id='6464y'></select><table id='6464y'></table><sup id='6464y'></sup><bdo id='6464y'></bdo><noscript id='6464y'><dfn id='6464y'><fieldset id='6464y'><button id='6464y'></button></fieldset></dfn></noscript><thead id='6464y'></thead><table id='6464y'></table><font id='6464y'></font><button id='6464y'></button><legend id='6464y'><p id='6464y'><select id='6464y'></select><abbr id='6464y'></abbr></p></legend><del id='6464y'><del id='6464y'></del></del><dt id='6464y'></dt><blockquote id='6464y'></blockquote><strike id='6464y'></strike><button id='6464y'></button><u id='6464y'></u><legend id='6464y'><del id='6464y'><i id='6464y'></i></del></legend><noframes id='6464y'></noframes><tbody id='6464y'></tbody><dir id='6464y'><dir id='6464y'><select id='6464y'></select></dir></dir><font id='6464y'></font><u id='6464y'></u><bdo id='6464y'><optgroup id='6464y'></optgroup></bdo><sub id='6464y'></sub><tr id='6464y'><font id='6464y'><tbody id='6464y'><dfn id='6464y'></dfn></tbody></font></tr><font id='6464y'></font><table id='6464y'><blockquote id='6464y'><em id='6464y'><dl id='6464y'><acronym id='6464y'><code id='6464y'><thead id='6464y'></thead><bdo id='6464y'><option id='6464y'></option></bdo></code></acronym></dl></em></blockquote></table><button id='6464y'></button><legend id='6464y'><tt id='6464y'></tt><li id='6464y'></li></legend><pre id='6464y'></pre><center id='6464y'><label id='6464y'><dl id='6464y'><td id='6464y'></td></dl></label><abbr id='6464y'></abbr></center><del id='6464y'><noscript id='6464y'></noscript><thead id='6464y'></thead></del><ol id='6464y'><noscript id='6464y'><tbody id='6464y'><acronym id='6464y'></acronym></tbody></noscript><b id='6464y'></b><dt id='6464y'></dt><option id='6464y'></option></ol><strong id='6464y'><button id='6464y'></button></strong><sub id='6464y'></sub><del id='6464y'><strong id='6464y'><td id='6464y'></td></strong><p id='6464y'><button id='6464y'><ul id='6464y'><dfn id='6464y'></dfn><label id='6464y'></label></ul></button></p></del><acronym id='6464y'><form id='6464y'><noframes id='6464y'></noframes></form><th id='6464y'><u id='6464y'><small id='6464y'><span id='6464y'></span></small></u><tr id='6464y'><abbr id='6464y'><strike id='6464y'></strike></abbr></tr></th></acronym><strike id='6464y'><button id='6464y'><td id='6464y'><select id='6464y'><li id='6464y'><sub id='6464y'><style id='6464y'></style><tfoot id='6464y'></tfoot></sub></li></select></td></button></strike><label id='6464y'></label><span id='6464y'><u id='6464y'></u></span><style id='6464y'><bdo id='6464y'><noscript id='6464y'><b id='6464y'></b></noscript><thead id='6464y'><dt id='6464y'><form id='6464y'></form></dt></thead></bdo><button id='6464y'><form id='6464y'><del id='6464y'></del></form><q id='6464y'><address id='6464y'><ol id='6464y'><acronym id='6464y'><label id='6464y'><span id='6464y'><li id='6464y'></li><font id='6464y'><span id='6464y'></span></font><b id='6464y'></b></span></label><button id='6464y'></button><big id='6464y'></big><form id='6464y'><div id='6464y'><dir id='6464y'><strong id='6464y'><label id='6464y'></label></strong></dir></div></form><dt id='6464y'></dt><tt id='6464y'></tt></acronym><li id='6464y'><li id='6464y'><dt id='6464y'><acronym id='6464y'></acronym></dt></li></li></ol></address><sub id='6464y'></sub></q></button><table id='6464y'></table></style><td id='6464y'><dd id='6464y'></dd></td><label id='6464y'></label><button id='6464y'><td id='6464y'></td></button><table id='6464y'><select id='6464y'><label id='6464y'><tr id='6464y'></tr><noframes id='6464y'></noframes><select id='6464y'><small id='6464y'></small></select></label></select></table><span id='6464y'></span><label id='6464y'></label><tfoot id='6464y'></tfoot><abbr id='6464y'></abbr><option id='6464y'><button id='6464y'><tbody id='6464y'><strike id='6464y'><select id='6464y'></select></strike></tbody></button></option><abbr id='6464y'><option id='6464y'></option><u id='6464y'><b id='6464y'></b></u></abbr><font id='6464y'></font><form id='6464y'></form><ins id='6464y'><noframes id='6464y'></noframes><pre id='6464y'><u id='6464y'><i id='6464y'><em id='6464y'><option id='6464y'></option></em></i></u><ol id='6464y'><kbd id='6464y'><span id='6464y'></span><abbr id='6464y'><i id='6464y'><ins id='6464y'></ins></i></abbr></kbd></ol></pre></ins><optgroup id='6464y'></optgroup><noframes id='6464y'><style id='6464y'></style><sub id='6464y'><dfn id='6464y'><abbr id='6464y'><big id='6464y'><bdo id='6464y'></bdo></big></abbr></dfn></sub></noframes><strike id='6464y'></strike><td id='6464y'></td><sub id='6464y'><center id='6464y'></center><abbr id='6464y'></abbr><noframes id='6464y'><dir id='6464y'></dir></noframes></sub><tfoot id='6464y'></tfoot><style id='6464y'></style><legend id='6464y'><tfoot id='6464y'><b id='6464y'></b><q id='6464y'><del id='6464y'><style id='6464y'><address id='6464y'></address></style><kbd id='6464y'><li id='6464y'></li><small id='6464y'></small></kbd></del></q><small id='6464y'><strike id='6464y'></strike></small></tfoot><dd id='6464y'><tt id='6464y'><strong id='6464y'><big id='6464y'></big></strong></tt></dd></legend><form id='6464y'></form><style id='6464y'></style></div> <link href="/Templates/cn2014/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/Templates/cn2014/css/menu.css" rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" /> <style> h3{ width:100%; height:37px; line-height:37px; float:right; text-align:right; display:inline; border-bottom:1px #e5e5e5 solid; font-weight:500; font-size:1em !important;} </style> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="30" align="center" style="background:url(/Templates/cn2014/images/t_top_bg1.png) #FFFFFF left bottom repeat-x;"><table width="1135" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="520" align="left" class="sys12dj" style="padding-right:4px;"> 德州科通橡塑制品有限公?欢迎您!</td> <td width="200" align="center" valign="middle" style="padding-top:3px;" class="sys12huang" ></td> <td align="right" valign="bottom" style="padding-bottom:1px;">咨询电话?3853458607   |  <a href="#" onclick="SetHome(this,window.location,"非IE浏览器不支持此功能,请手动设置!");" style="cursor:pointer;" title="设为首页" class="DaoHang3">设为首页</a>   |   <a href="/sitemap.html" class="DaoHang3" target="_blank">网站地图 </a> </td> </tr> </table></td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="center" valign="middle"><table width="1135" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="564" align="left"><a href="index.asp"><img src="/Templates/cn2014/images/logo.png" border="0" /></a></td> <td width="571" align="right" valign="bottom"> <ul id="jsddm"> <li><a href="/">网站首页</a></li> <li><a href="/a/about/19.html">关于我们</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://y2nx58.cn/jyxb/69-1.html">聚乙烯板</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="/a/productlist/5-1.html">产品展示</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="/xwzx/61-1.html">新闻中心</a> <ul> </ul> </li> <li> <ul> </ul> </li> <li><a href="/a/about/55.html">联系我们</a> <ul> </ul> </li> </ul><div id="lpn2d8r9os" class="clear"> </div> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <div id="lpn2d8r9os" class="bn_n"> <div id="lpn2d8r9os" style=" margin:0px auto; width:1135px; text-align:left; padding-top:50px; color:#FFFFFF;"> <span style="font-size: 24px; line-height:60px;">科通橡?small style="font-size:18px; ">   |   因为我们专注,所以我们做得更好!</small></span> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" style="clear:both; margin:0px; padding:0px;"></div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank20"></div> <div id="lpn2d8r9os" class="container"> <div id="lpn2d8r9os" class="blank20t"></div> <div id="lpn2d8r9os" class="left"> <h3><span>产品中心</span><a href="http://y2nx58.cn/a/productlist/5-1.html">>></a></h3> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <div id="lpn2d8r9os" class="product_list"> <ul> <li><a href="/nlcb/67-1.html" title="/nlcb/67-1.html">尼龙衬板</a></li> <li><a href="/mccb/68-1.html" title="/mccb/68-1.html">煤仓衬板</a></li> <li><a href="/jyxb/69-1.html" title="/jyxb/69-1.html">聚乙烯板</a></li> <li><a href="/gfzjyxb/70-1.html" title="/gfzjyxb/70-1.html">高分子聚乙烯?/a></li> <li><a href="/yywjzsb/71-1.html" title="/yywjzsb/71-1.html">压延微晶铸石?/a></li> <li><a href="/cgfzljyx/72-1.html" title="/cgfzljyx/72-1.html">超高分子量聚乙烯板材</a></li> <li><a href="/cgfzlyxj/73-1.html" title="/cgfzlyxj/73-1.html">超高分子量聚乙烯异形?/a></li> <li><a href="/hltcb/74-1.html" title="/hltcb/74-1.html">混料桶衬?/a></li> <li><a href="/jyxbyxj/75-1.html" title="/jyxbyxj/75-1.html">聚乙烯异形件</a></li> <li><a href="/gfzb/76-1.html" title="/gfzb/76-1.html">高分子板</a></li> <li><a href="/jyxxjb/77-1.html" title="/jyxxjb/77-1.html">聚乙烯橡胶板</a></li> <li><a href="/zqpcb/78-1.html" title="/zqpcb/78-1.html">造球盘衬?/a></li> <li><a href="/jazyxj/79-1.html" title="/jazyxj/79-1.html">聚氨酯异形件</a></li> <li><a href="/gfzplb/80-1.html" title="/gfzplb/80-1.html">高分子铺路板</a></li> <li><a href="/nlb/81-1.html" title="/nlb/81-1.html">尼龙?/a></li> </ul> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank15"></div> <h3><span>新闻中心</span><a href="http://y2nx58.cn/xwzx/61-1.html">>></a></h3> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <div id="lpn2d8r9os" class="product_list"> <ul> <li><a href="/gsxw/499.html" title="高分子板在应用中的作用有哪些? target="_self">高分子板在应用中的作用有哪些?/a></li> <li><a href="/gsxw/498.html" title="超高分子量聚乙烯板在安装过程中应做好哪些保护措施? target="_self">超高分子量聚乙烯板在安装过程中应做好哪些保护措施?/a></li> <li><a href="/gsxw/497.html" title="超高分子量聚乙烯板在安装时需要注意接缝和尺寸问题" target="_self">超高分子量聚乙烯板在安装时需要注意接缝和尺寸问题</a></li> <li><a href="/gsxw/496.html" title="高分子聚乙烯板在保存时需要注意的事项有什么?" target="_self">高分子聚乙烯板在保存时需要注意的事项有什么?</a></li> <li><a href="/gsxw/495.html" title="聚乙烯板在保存时有哪些注意事项?" target="_self">聚乙烯板在保存时有哪些注意事项?</a></li> </ul> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank15"></div> <h3><span>联系我们</span><a href="http://y2nx58.cn/a/about/55.html">>></a></h3> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <div id="lpn2d8r9os" class="contact_list">德州科通橡塑制品有限公?br> 联系人:宋经?br> 手机?3853458607<br> 电话?<br> 传真?<br> 邮箱?<br> 地址:山东省宁津县大曹镇工业?br></div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank10"></div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_right"> <h3>当前位置?a href="/" title="首页">首页</a> > <a href="/a/productlist/5-1.html">产品展示</a>> <a href="/jyxbyxj/75-1.html">聚乙烯异形件</a> <span>聚乙烯异形件</span></h3> <div id="lpn2d8r9os" class="blank15"></div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about"> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about_img"> <div id="lpn2d8r9os" class="user_jy47_tp024" style="overflow: hidden;"> <div id="lpn2d8r9os" class="floor-cot"> <a href="/jyxbyxj/359.html" title="粮食机械加工? target="_self" clstag="sale|keycount|8639180|1" style="background:url(/upLoad/product/month_1910/2097911.jpg); " > <img src="/upLoad/product/month_1910/2097911.jpg" alt="粮食机械加工? title="粮食机械加工? /> <span class="left_Album"></span> <span class="top_Album"></span> <span class="right_Album" ></span> <span class="bottom_Album"></span></a> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <span><a href="/jyxbyxj/359.html" title="粮食机械加工? target="_self">粮食机械加工?/a></span> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about_img"> <div id="lpn2d8r9os" class="user_jy47_tp024" style="overflow: hidden;"> <div id="lpn2d8r9os" class="floor-cot"> <a href="/jyxbyxj/357.html" title="食品机械加工? target="_self" clstag="sale|keycount|8639180|1" style="background:url(/upLoad/product/month_1910/2079789.jpg); " > <img src="/upLoad/product/month_1910/2079789.jpg" alt="食品机械加工? title="食品机械加工? /> <span class="left_Album"></span> <span class="top_Album"></span> <span class="right_Album" ></span> <span class="bottom_Album"></span></a> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <span><a href="/jyxbyxj/357.html" title="食品机械加工? target="_self">食品机械加工?/a></span> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about_img"> <div id="lpn2d8r9os" class="user_jy47_tp024" style="overflow: hidden;"> <div id="lpn2d8r9os" class="floor-cot"> <a href="/jyxbyxj/356.html" title="异形件加工件" target="_self" clstag="sale|keycount|8639180|1" style="background:url(/upLoad/product/month_1910/2062830.jpg); " > <img src="/upLoad/product/month_1910/2062830.jpg" alt="异形件加工件" title="异形件加工件" /> <span class="left_Album"></span> <span class="top_Album"></span> <span class="right_Album" ></span> <span class="bottom_Album"></span></a> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <span><a href="/jyxbyxj/356.html" title="异形件加工件" target="_self">异形件加工件</a></span> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about_img"> <div id="lpn2d8r9os" class="user_jy47_tp024" style="overflow: hidden;"> <div id="lpn2d8r9os" class="floor-cot"> <a href="/jyxbyxj/232.html" title="聚乙烯异形件" target="_self" clstag="sale|keycount|8639180|1" style="background:url(/upLoad/product/month_1905/2059464.jpg); " > <img src="/upLoad/product/month_1905/2059464.jpg" alt="聚乙烯异形件" title="聚乙烯异形件" /> <span class="left_Album"></span> <span class="top_Album"></span> <span class="right_Album" ></span> <span class="bottom_Album"></span></a> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <span><a href="/jyxbyxj/232.html" title="聚乙烯异形件" target="_self">聚乙烯异形件</a></span> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about_img"> <div id="lpn2d8r9os" class="user_jy47_tp024" style="overflow: hidden;"> <div id="lpn2d8r9os" class="floor-cot"> <a href="/jyxbyxj/231.html" title="聚乙烯异形件" target="_self" clstag="sale|keycount|8639180|1" style="background:url(/upLoad/product/month_1905/2094688.jpg); " > <img src="/upLoad/product/month_1905/2094688.jpg" alt="聚乙烯异形件" title="聚乙烯异形件" /> <span class="left_Album"></span> <span class="top_Album"></span> <span class="right_Album" ></span> <span class="bottom_Album"></span></a> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <span><a href="/jyxbyxj/231.html" title="聚乙烯异形件" target="_self">聚乙烯异形件</a></span> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about_img"> <div id="lpn2d8r9os" class="user_jy47_tp024" style="overflow: hidden;"> <div id="lpn2d8r9os" class="floor-cot"> <a href="/jyxbyxj/230.html" title="聚乙烯异形件" target="_self" clstag="sale|keycount|8639180|1" style="background:url(/upLoad/product/month_1905/2038113.jpg); " > <img src="/upLoad/product/month_1905/2038113.jpg" alt="聚乙烯异形件" title="聚乙烯异形件" /> <span class="left_Album"></span> <span class="top_Album"></span> <span class="right_Album" ></span> <span class="bottom_Album"></span></a> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <span><a href="/jyxbyxj/230.html" title="聚乙烯异形件" target="_self">聚乙烯异形件</a></span> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about_img"> <div id="lpn2d8r9os" class="user_jy47_tp024" style="overflow: hidden;"> <div id="lpn2d8r9os" class="floor-cot"> <a href="/jyxbyxj/229.html" title="聚乙烯异形件" target="_self" clstag="sale|keycount|8639180|1" style="background:url(/upLoad/product/month_1905/2074195.jpg); " > <img src="/upLoad/product/month_1905/2074195.jpg" alt="聚乙烯异形件" title="聚乙烯异形件" /> <span class="left_Album"></span> <span class="top_Album"></span> <span class="right_Album" ></span> <span class="bottom_Album"></span></a> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <span><a href="/jyxbyxj/229.html" title="聚乙烯异形件" target="_self">聚乙烯异形件</a></span> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about_img"> <div id="lpn2d8r9os" class="user_jy47_tp024" style="overflow: hidden;"> <div id="lpn2d8r9os" class="floor-cot"> <a href="/jyxbyxj/228.html" title="聚乙烯异形件" target="_self" clstag="sale|keycount|8639180|1" style="background:url(/upLoad/product/month_1905/2092903.jpg); " > <img src="/upLoad/product/month_1905/2092903.jpg" alt="聚乙烯异形件" title="聚乙烯异形件" /> <span class="left_Album"></span> <span class="top_Album"></span> <span class="right_Album" ></span> <span class="bottom_Album"></span></a> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <span><a href="/jyxbyxj/228.html" title="聚乙烯异形件" target="_self">聚乙烯异形件</a></span> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about_img"> <div id="lpn2d8r9os" class="user_jy47_tp024" style="overflow: hidden;"> <div id="lpn2d8r9os" class="floor-cot"> <a href="/jyxbyxj/227.html" title="聚乙烯异形件" target="_self" clstag="sale|keycount|8639180|1" style="background:url(/upLoad/product/month_1905/203557.jpg); " > <img src="/upLoad/product/month_1905/203557.jpg" alt="聚乙烯异形件" title="聚乙烯异形件" /> <span class="left_Album"></span> <span class="top_Album"></span> <span class="right_Album" ></span> <span class="bottom_Album"></span></a> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <span><a href="/jyxbyxj/227.html" title="聚乙烯异形件" target="_self">聚乙烯异形件</a></span> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about_img"> <div id="lpn2d8r9os" class="user_jy47_tp024" style="overflow: hidden;"> <div id="lpn2d8r9os" class="floor-cot"> <a href="/jyxbyxj/226.html" title="聚乙烯导? target="_self" clstag="sale|keycount|8639180|1" style="background:url(/upLoad/product/month_1905/2056236.jpg); " > <img src="/upLoad/product/month_1905/2056236.jpg" alt="聚乙烯导? title="聚乙烯导? /> <span class="left_Album"></span> <span class="top_Album"></span> <span class="right_Album" ></span> <span class="bottom_Album"></span></a> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <span><a href="/jyxbyxj/226.html" title="聚乙烯导? target="_self">聚乙烯导?/a></span> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about_img"> <div id="lpn2d8r9os" class="user_jy47_tp024" style="overflow: hidden;"> <div id="lpn2d8r9os" class="floor-cot"> <a href="/jyxbyxj/225.html" title="聚乙烯导? target="_self" clstag="sale|keycount|8639180|1" style="background:url(/upLoad/product/month_1905/208419.jpg); " > <img src="/upLoad/product/month_1905/208419.jpg" alt="聚乙烯导? title="聚乙烯导? /> <span class="left_Album"></span> <span class="top_Album"></span> <span class="right_Album" ></span> <span class="bottom_Album"></span></a> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <span><a href="/jyxbyxj/225.html" title="聚乙烯导? target="_self">聚乙烯导?/a></span> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about_img"> <div id="lpn2d8r9os" class="user_jy47_tp024" style="overflow: hidden;"> <div id="lpn2d8r9os" class="floor-cot"> <a href="/jyxbyxj/224.html" title="聚乙烯导? target="_self" clstag="sale|keycount|8639180|1" style="background:url(/upLoad/product/month_1905/2027215.jpg); " > <img src="/upLoad/product/month_1905/2027215.jpg" alt="聚乙烯导? title="聚乙烯导? /> <span class="left_Album"></span> <span class="top_Album"></span> <span class="right_Album" ></span> <span class="bottom_Album"></span></a> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <span><a href="/jyxbyxj/224.html" title="聚乙烯导? target="_self">聚乙烯导?/a></span> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank15"></div> <div id="lpn2d8r9os" class="Page_number"><span> ? ?页次:1/1 ?/span><span class='nolink'>首页</span><span class='nolink'>上一?/span><span><font color=red>1</font></span><span class='nolink'>下一?/span><span class='nolink'>尾页</span> 转到 <SELECT NAME="select" ONCHANGE="var jmpURL=this.options[this.selectedIndex].value ; if(jmpURL!='') {window.location=jmpURL;} else {this.selectedIndex=0 ;}" ><option value=/jyxbyxj/75-1.html selected=selected>1</option></SELECT></div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank15"></div> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank20"></div> <div id="lpn2d8r9os" class="bottom_foot" style="background:#fff;"> <div id="lpn2d8r9os" class="bottom_foot_box"> <div id="lpn2d8r9os" class="bottom_foot_nav"> <ul style="width:1200px;"> <li style="color:#434444;"> 友情链接?a href="http://www.njxjhg.com" target="_blank">压延微晶铸石?/a>|||||||||| </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="bottom_foot"> <div id="lpn2d8r9os" class="bottom_foot_box"> <div id="lpn2d8r9os" class="bottom_foot_nav"> <ul> <li> 快速链接:<a href="/">首页</a> </li> <li>|</li> <li> <a href="/a/about/19.html">关于我们</a> </li> <li>|</li> <li> <a href="http://y2nx58.cn/jyxb/69-1.html">聚乙烯板</a> </li> <li>|</li> <li> <a href="/a/productlist/5-1.html">产品展示</a> </li> <li>|</li> <li> <a href="/xwzx/61-1.html">新闻中心</a> </li> <li>|</li> <li> </li> <li>|</li> <li> <a href="/a/about/55.html">联系我们</a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div id="foot"> <div id="lpn2d8r9os" style=" margin:0px auto; width:1135; padding-top:15px; font-size:12px;"> <div id="lpn2d8r9os" style="color:#fff; line-height:32px;">地址:山东省宁津县大曹镇工业? </div> <div id="lpn2d8r9os" style="color:#fff;line-height:32px;"> 电话? 邮编? 网址:www.y2nx58.cn </div> <div id="lpn2d8r9os" class="clear"></div> <div id="lpn2d8r9os" style="color:#fff;line-height:32px;">Copyright 德州科通橡塑制品有限公?</div> <div id="lpn2d8r9os" class="clear"></div> </div> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" > <tr> <td align="center"><table width="1135" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" id="main"> <tr> <td><link type="text/css" href="/Templates/cn2014/css/lrtk.css" rel="stylesheet" /> <div id="tbox"> <a id="gotop" href="javascript:void(0)"></a> </div></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <style> .bottom_foot{width:100%; height: auto; background:#403F3F; padding-top: 5px;} .bottom_foot_box{width:1200px; height: auto; margin: 0 auto;} @media (max-width:750px){.bottom_foot_box{ width: 100%;}} .bottom_foot_nav{width:1200px; height: auto; color: #ccc; font-size: 12px; line-height: 25px; font-family:"微软雅黑";} @media (max-width:750px){.bottom_foot_nav{ display:none;}} .bottom_foot_nav ul{width:465px; height: 25px; margin:0 auto;} .bottom_foot_nav ul li{float:left; list-style: none; padding: 0 2px;} .bottom_foot_nav ul li a{ color: #ccc; font-size: 12px; text-decoration: none; line-height: 25px; font-family:"微软雅黑";} .bottom_foot_copyright{width:1200px;height: 50px; font-size: 12px; line-height: 25px; color:#8e8e8e; font-family:"微软雅黑";} @media (max-width:750px){.bottom_foot_copyright{ width:100%;}} .bottom_foot_copyright_left{float: left;} @media (max-width:750px){.bottom_foot_copyright_left{ width: 100%; text-align: center;}} .bottom_foot_copyright_right{float: right; } @media (max-width:750px){.bottom_foot_copyright_right{ display:none;}} .bottom_foot_copyright_right a{text-decoration: none; color:#8e8e8e; font-family:"微软雅黑";} </style> <div id="lpn2d8r9os" style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?e40e849730646d7399fda1eef142e7cc"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?5c7f0fcbed74012d9ce20908121a36f8"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <a target="_blank" title="ַͧƻԤ" href="http://s2bx78.cn">ַͧƻԤ</a> <a target="_blank" title="˷ͧڸʲ" href="http://mip.gylclz.cn">˷ͧڸʲ</a> <a target="_blank" title="ͧƻapp" href="http://b2qx57.cn">ͧƻapp</a> <a target="_blank" title="˷ͧ3ѱ" href="http://m.s2jx29.cn">˷ͧ3ѱ</a> <a target="_blank" title="˷ͧСӯ߷" href="http://m.msh929.cn">˷ͧСӯ߷</a> <a target="_blank" title="׼ѵ˷ͧƻƻ" href="http://m.csx951.cn">׼ѵ˷ͧƻƻ</a> <a target="_blank" title="˷ͧ¼" href="http://cst922.cn">˷ͧ¼</a> <a target="_blank" title="˷ͧ׼8ƻ" href="http://lsq997.cn">˷ͧ׼8ƻ</a> <a target="_blank" title="ͧ1ڼƻ" href="http://q2dx68.cn">ͧ1ڼƻ</a> <a target="_blank" title="˷ͧôƻ׬" href="http://m.bsg989.cn">˷ͧôƻ׬</a> <a href='https://www.163.com/special/0077sp/homepagetest810.html' target="_blank" title="˷ͧϺO~HD161COM~ƽ̨">˷ͧϺO~HD161COM~ƽ̨</a> <a href='https://www.163.com/special/0077sp/hp_test174.html' target="_blank" title="˷ͧϺO~HD161COM~ƽ̨">˷ͧϺO~HD161COM~ƽ̨</a> <a href='https://www.163.com/special/0077sp/hp_test170.html' target="_blank" title="˷ͧϺO~HD161COM~ƽ̨">˷ͧϺO~HD161COM~ƽ̨</a> <a href='http://news.youth.cn/gn/201608/t20160815_8546043.htm' target="_blank" title="Űټ֡ϺO~HD161COM~ƽ̨">Űټ֡ϺO~HD161COM~ƽ̨</a> <a href='http://hi.people.com.cn/2006/01/05/210928.html' target="_blank" title="Űټ֡ϺO~HD161COM~ƽ̨">Űټ֡ϺO~HD161COM~ƽ̨</a> <a href='http://www.cctv.com/news/entertainment/20010228/197.html' target="_blank" title="Űټ֡ϺO~HD161COM~ƽ̨">Űټ֡ϺO~HD161COM~ƽ̨</a> <a href='http://www.chinanews.com/sports/index.shtml' target="_blank" title="ϲʹ˾ϺO~HD161COM~ƽ̨">ϲʹ˾ϺO~HD161COM~ƽ̨</a></body> </html>