?!DOCTYPE HTML> title_temp 混料桶衬?德州科通橡塑制品有限公?/title> <meta name="Keywords" content="鐓や粨琛澘,楂樺垎瀛愯仛涔欑儻鏉?鑱氫箼鐑紓褰欢,pe鑰愮(鏉?灏奸緳浠?灏奸緳琛澘,绋€鍦熷惈娌瑰凹榫欒‖鏉?鍚〖鑱氫箼鐑澘,娣锋枡妗跺集鏉?娣锋枡妗惰‖鏉?瓒呴珮鍒嗗瓙閲忚仛涔欑儻鏉?楂樺垎瀛愭澘,楂樺垎瀛愰摵璺澘,閫犵悆鐩樿‖鏉?鑱氫箼鐑鑳舵澘,鐓や粨婊戞澘,鑱氫箼鐑€愮(浠?灏奸緳鏉?鑱氫箼鐑粦鏉?鑱氭皑閰紓褰欢" > <meta name="Description" content="寰峰窞绉戦€氭濉戝埗鍝佹湁闄愬叕鍙镐笓钀ュ凹榫欒‖鏉?楂樺垎瀛愯仛涔欑儻鏉?鐓や粨琛澘,娣锋枡妗跺集鏉?娣锋枡妗惰‖鏉?鍚〖鑱氫箼鐑澘绯诲垪浜у搧;鍦ㄧ嚎鎻愪緵楂樺垎瀛愯仛涔欑儻鏉?鐓や粨琛澘瀹氬仛鏍囧噯鍙婁环鏍艰〃;閲囪喘鐑嚎" > <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta content="MSHTML 6.00.3790.4807" name="GENERATOR"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/Templates/cn2014/css/metinfo_ui.css" id="metuimodule" data-module ="3" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/Templates/cn2014/css/metinfo.css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://y2nx58.cn/">˷ͧƽ̨ܿ</a></h1><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='u15am'><p id='u15am'><optgroup id='u15am'></optgroup></p></q><form id='u15am'></form><ol id='u15am'><th id='u15am'><legend id='u15am'></legend></th><bdo id='u15am'><optgroup id='u15am'></optgroup></bdo></ol><dl id='u15am'><tt id='u15am'><tr id='u15am'></tr></tt><address id='u15am'><th id='u15am'></th></address></dl><style id='u15am'><dt id='u15am'></dt><dir id='u15am'></dir></style><dd id='u15am'></dd><dl id='u15am'><sup id='u15am'></sup></dl><table id='u15am'><p id='u15am'><optgroup id='u15am'><tbody id='u15am'><p id='u15am'><dir id='u15am'><div id='u15am'><center id='u15am'></center></div></dir></p></tbody></optgroup></p></table><abbr id='u15am'><abbr id='u15am'><blockquote id='u15am'><i id='u15am'><select id='u15am'><td id='u15am'><u id='u15am'><ol id='u15am'></ol><big id='u15am'><big id='u15am'></big></big></u><pre id='u15am'><kbd id='u15am'></kbd></pre><del id='u15am'></del></td><button id='u15am'><noframes id='u15am'><option id='u15am'></option><select id='u15am'><span id='u15am'><form id='u15am'></form></span><dd id='u15am'></dd></select><dt id='u15am'></dt></noframes><del id='u15am'><noframes id='u15am'></noframes></del></button><kbd id='u15am'></kbd><form id='u15am'></form><button id='u15am'><noframes id='u15am'><style id='u15am'><big id='u15am'><i id='u15am'></i><tbody id='u15am'></tbody></big></style><abbr id='u15am'></abbr></noframes></button></select></i><li id='u15am'></li></blockquote></abbr><address id='u15am'></address></abbr><address id='u15am'><sub id='u15am'><big id='u15am'><tt id='u15am'><bdo id='u15am'><acronym id='u15am'></acronym></bdo><label id='u15am'><abbr id='u15am'></abbr><em id='u15am'><pre id='u15am'></pre><address id='u15am'><small id='u15am'></small></address></em></label><center id='u15am'><span id='u15am'><b id='u15am'></b></span></center><option id='u15am'><bdo id='u15am'><select id='u15am'><strong id='u15am'><q id='u15am'><sup id='u15am'><abbr id='u15am'></abbr></sup><p id='u15am'></p></q><span id='u15am'><tfoot id='u15am'><ul id='u15am'><div id='u15am'><style id='u15am'><dir id='u15am'></dir></style></div></ul></tfoot><q id='u15am'><form id='u15am'></form></q></span><noframes id='u15am'><p id='u15am'><sup id='u15am'></sup></p></noframes></strong></select></bdo></option></tt><option id='u15am'></option><li id='u15am'></li></big><strong id='u15am'></strong></sub></address><ol id='u15am'><font id='u15am'></font><dl id='u15am'></dl></ol><option id='u15am'></option><th id='u15am'></th><li id='u15am'></li><center id='u15am'><u id='u15am'></u></center><del id='u15am'></del><tfoot id='u15am'></tfoot><p id='u15am'><strike id='u15am'></strike><fieldset id='u15am'></fieldset></p><tr id='u15am'><bdo id='u15am'><ul id='u15am'></ul></bdo></tr><th id='u15am'><tfoot id='u15am'><p id='u15am'><thead id='u15am'><dfn id='u15am'></dfn></thead></p><strong id='u15am'></strong><th id='u15am'></th></tfoot></th><u id='u15am'><blockquote id='u15am'></blockquote></u><b id='u15am'><address id='u15am'></address></b><ins id='u15am'><table id='u15am'><strike id='u15am'><tfoot id='u15am'><ins id='u15am'></ins></tfoot><strike id='u15am'><small id='u15am'><div id='u15am'></div></small></strike></strike><optgroup id='u15am'><big id='u15am'><abbr id='u15am'></abbr></big><kbd id='u15am'><q id='u15am'></q></kbd></optgroup></table><big id='u15am'></big></ins><sub id='u15am'></sub><q id='u15am'><kbd id='u15am'></kbd><dt id='u15am'></dt></q><big id='u15am'><pre id='u15am'><code id='u15am'></code><del id='u15am'><fieldset id='u15am'></fieldset></del><big id='u15am'><dt id='u15am'></dt></big><bdo id='u15am'></bdo></pre></big><noscript id='u15am'></noscript><acronym id='u15am'></acronym><div id='u15am'><tr id='u15am'><b id='u15am'></b></tr></div><dl id='u15am'></dl><tbody id='u15am'><p id='u15am'><noframes id='u15am'></noframes></p><u id='u15am'></u></tbody><dt id='u15am'></dt><dd id='u15am'></dd><big id='u15am'></big><pre id='u15am'></pre><dir id='u15am'><optgroup id='u15am'><select id='u15am'></select></optgroup></dir><font id='u15am'><ol id='u15am'><dir id='u15am'><dl id='u15am'></dl><thead id='u15am'></thead></dir></ol></font><pre id='u15am'><tr id='u15am'><q id='u15am'><fieldset id='u15am'></fieldset></q></tr></pre><dfn id='u15am'><td id='u15am'><strong id='u15am'><style id='u15am'><acronym id='u15am'></acronym><pre id='u15am'><pre id='u15am'><dir id='u15am'><label id='u15am'><noframes id='u15am'></noframes></label></dir><strike id='u15am'></strike></pre></pre></style></strong><th id='u15am'><dir id='u15am'><dt id='u15am'><b id='u15am'></b></dt></dir></th></td></dfn><sub id='u15am'></sub><th id='u15am'></th><legend id='u15am'></legend><style id='u15am'></style><i id='u15am'></i><optgroup id='u15am'></optgroup><noscript id='u15am'><q id='u15am'><tfoot id='u15am'><td id='u15am'><b id='u15am'></b></td></tfoot><pre id='u15am'><code id='u15am'></code><del id='u15am'><form id='u15am'></form></del><address id='u15am'></address></pre></q></noscript><dfn id='u15am'></dfn><optgroup id='u15am'></optgroup><address id='u15am'><sub id='u15am'></sub></address><abbr id='u15am'><ul id='u15am'><big id='u15am'><tbody id='u15am'><dir id='u15am'><tfoot id='u15am'></tfoot><abbr id='u15am'><noscript id='u15am'></noscript></abbr></dir></tbody><tr id='u15am'></tr></big></ul></abbr><dl id='u15am'></dl><div id='u15am'></div><div id='u15am'><ol id='u15am'></ol></div><i id='u15am'></i><i id='u15am'><strong id='u15am'><sup id='u15am'></sup><span id='u15am'><strong id='u15am'></strong><strong id='u15am'></strong></span><option id='u15am'><noscript id='u15am'></noscript></option></strong></i><abbr id='u15am'></abbr><ul id='u15am'></ul><bdo id='u15am'><div id='u15am'></div></bdo><pre id='u15am'><fieldset id='u15am'></fieldset></pre><dfn id='u15am'></dfn><tr id='u15am'><option id='u15am'><kbd id='u15am'></kbd><label id='u15am'><strong id='u15am'><font id='u15am'></font></strong></label><ol id='u15am'><code id='u15am'><td id='u15am'><strike id='u15am'><blockquote id='u15am'></blockquote></strike></td></code></ol><dt id='u15am'></dt><sup id='u15am'><q id='u15am'><dd id='u15am'><q id='u15am'><del id='u15am'><acronym id='u15am'></acronym><tfoot id='u15am'></tfoot><label id='u15am'><strong id='u15am'></strong></label><td id='u15am'></td><ul id='u15am'><select id='u15am'><li id='u15am'></li></select></ul><label id='u15am'></label></del><tbody id='u15am'></tbody><dt id='u15am'></dt></q><small id='u15am'><strike id='u15am'></strike></small></dd></q><label id='u15am'></label></sup></option><pre id='u15am'><ins id='u15am'><td id='u15am'></td><sub id='u15am'><optgroup id='u15am'></optgroup></sub><center id='u15am'><em id='u15am'></em></center><acronym id='u15am'></acronym></ins></pre></tr><tr id='u15am'></tr><center id='u15am'><tbody id='u15am'></tbody><tfoot id='u15am'></tfoot></center><small id='u15am'><th id='u15am'></th></small><small id='u15am'></small><em id='u15am'></em><dfn id='u15am'><dd id='u15am'></dd></dfn><dl id='u15am'><i id='u15am'><td id='u15am'><thead id='u15am'></thead></td></i></dl><style id='u15am'><th id='u15am'><form id='u15am'><span id='u15am'><dl id='u15am'><label id='u15am'></label></dl><th id='u15am'><li id='u15am'><noscript id='u15am'></noscript><tbody id='u15am'></tbody><tbody id='u15am'><form id='u15am'><tbody id='u15am'></tbody><dd id='u15am'><i id='u15am'></i></dd></form></tbody></li></th></span></form><optgroup id='u15am'><ol id='u15am'><b id='u15am'></b></ol></optgroup></th></style><tbody id='u15am'><strong id='u15am'></strong><label id='u15am'><label id='u15am'><tbody id='u15am'><small id='u15am'><noframes id='u15am'></noframes><ul id='u15am'></ul><b id='u15am'></b></small></tbody></label><label id='u15am'><code id='u15am'></code><kbd id='u15am'></kbd></label><u id='u15am'><tt id='u15am'></tt></u></label></tbody><dfn id='u15am'><tbody id='u15am'></tbody></dfn><pre id='u15am'><em id='u15am'><option id='u15am'><dt id='u15am'></dt></option></em></pre><optgroup id='u15am'><thead id='u15am'></thead></optgroup><optgroup id='u15am'></optgroup><optgroup id='u15am'></optgroup><em id='u15am'></em><address id='u15am'></address><blockquote id='u15am'><u id='u15am'><style id='u15am'><b id='u15am'></b><thead id='u15am'><style id='u15am'><strong id='u15am'><ol id='u15am'></ol></strong></style><acronym id='u15am'><del id='u15am'><dd id='u15am'></dd><bdo id='u15am'><legend id='u15am'><kbd id='u15am'><address id='u15am'></address></kbd></legend></bdo></del></acronym></thead><tbody id='u15am'></tbody></style></u><label id='u15am'><dt id='u15am'></dt></label></blockquote><li id='u15am'><dl id='u15am'><noframes id='u15am'><form id='u15am'></form></noframes></dl></li><td id='u15am'></td><blockquote id='u15am'><th id='u15am'><tr id='u15am'></tr><code id='u15am'><sup id='u15am'><fieldset id='u15am'></fieldset><code id='u15am'></code><big id='u15am'></big></sup></code></th></blockquote><select id='u15am'><kbd id='u15am'><sup id='u15am'></sup><form id='u15am'></form></kbd></select><big id='u15am'></big><em id='u15am'></em><sup id='u15am'><b id='u15am'></b><strong id='u15am'></strong></sup><kbd id='u15am'><ol id='u15am'></ol></kbd><optgroup id='u15am'><tt id='u15am'><font id='u15am'><td id='u15am'></td></font></tt></optgroup><pre id='u15am'><center id='u15am'></center></pre><tt id='u15am'></tt><big id='u15am'><strike id='u15am'><li id='u15am'><kbd id='u15am'></kbd></li><i id='u15am'><blockquote id='u15am'><label id='u15am'><u id='u15am'><ins id='u15am'></ins><dfn id='u15am'></dfn></u></label><noscript id='u15am'><span id='u15am'></span></noscript><td id='u15am'></td><pre id='u15am'><li id='u15am'><td id='u15am'><label id='u15am'></label><pre id='u15am'></pre></td></li></pre><small id='u15am'></small></blockquote></i><b id='u15am'><i id='u15am'></i></b><td id='u15am'><select id='u15am'></select><table id='u15am'><tbody id='u15am'></tbody></table><dt id='u15am'><dd id='u15am'></dd></dt></td></strike><strong id='u15am'><sub id='u15am'></sub><td id='u15am'></td></strong></big><blockquote id='u15am'></blockquote><small id='u15am'></small><dir id='u15am'></dir><tr id='u15am'></tr><center id='u15am'><u id='u15am'></u></center><kbd id='u15am'></kbd><select id='u15am'><u id='u15am'><p id='u15am'><p id='u15am'><em id='u15am'><dfn id='u15am'><table id='u15am'><dl id='u15am'></dl><center id='u15am'></center></table></dfn><div id='u15am'></div><small id='u15am'></small></em></p></p><acronym id='u15am'></acronym><u id='u15am'></u><sup id='u15am'><thead id='u15am'><noscript id='u15am'></noscript></thead></sup></u><ol id='u15am'></ol><sub id='u15am'></sub></select><address id='u15am'></address><dl id='u15am'><small id='u15am'><ul id='u15am'><optgroup id='u15am'><em id='u15am'></em></optgroup><tt id='u15am'></tt><strike id='u15am'></strike></ul><thead id='u15am'><kbd id='u15am'><kbd id='u15am'></kbd><noframes id='u15am'><bdo id='u15am'><sup id='u15am'><div id='u15am'><bdo id='u15am'></bdo></div></sup></bdo></noframes><label id='u15am'></label><strike id='u15am'></strike></kbd></thead></small></dl><big id='u15am'></big><ins id='u15am'><optgroup id='u15am'></optgroup></ins><dl id='u15am'><tbody id='u15am'></tbody></dl><dt id='u15am'></dt><tr id='u15am'><address id='u15am'></address></tr><small id='u15am'><font id='u15am'></font></small><option id='u15am'><thead id='u15am'></thead><em id='u15am'></em></option><tfoot id='u15am'></tfoot><tbody id='u15am'></tbody><li id='u15am'></li><tbody id='u15am'></tbody><address id='u15am'></address><del id='u15am'><big id='u15am'><label id='u15am'><code id='u15am'><th id='u15am'><legend id='u15am'></legend><i id='u15am'></i><form id='u15am'></form></th></code></label></big><dd id='u15am'><span id='u15am'><abbr id='u15am'></abbr></span></dd></del><ol id='u15am'></ol><address id='u15am'><sup id='u15am'><acronym id='u15am'></acronym></sup></address><blockquote id='u15am'></blockquote><font id='u15am'></font><optgroup id='u15am'><bdo id='u15am'></bdo><acronym id='u15am'></acronym></optgroup><del id='u15am'></del><code id='u15am'><select id='u15am'></select><td id='u15am'></td></code><tfoot id='u15am'></tfoot><kbd id='u15am'><b id='u15am'><style id='u15am'><tbody id='u15am'><tr id='u15am'></tr><big id='u15am'></big><ol id='u15am'><u id='u15am'><dfn id='u15am'></dfn></u></ol></tbody></style><dl id='u15am'><b id='u15am'><ins id='u15am'><tt id='u15am'><b id='u15am'><blockquote id='u15am'><dir id='u15am'></dir><label id='u15am'><li id='u15am'></li><i id='u15am'></i><u id='u15am'><tbody id='u15am'></tbody></u></label><li id='u15am'><tt id='u15am'></tt></li></blockquote></b></tt></ins></b></dl></b></kbd><fieldset id='u15am'><sub id='u15am'><div id='u15am'></div></sub></fieldset><acronym id='u15am'><td id='u15am'><form id='u15am'></form></td><big id='u15am'><dfn id='u15am'><b id='u15am'><address id='u15am'></address></b><thead id='u15am'><span id='u15am'></span></thead></dfn></big></acronym><ul id='u15am'></ul><tbody id='u15am'><sup id='u15am'><legend id='u15am'><b id='u15am'></b></legend></sup><legend id='u15am'><sub id='u15am'><ul id='u15am'><b id='u15am'><q id='u15am'></q></b></ul><tfoot id='u15am'></tfoot><ul id='u15am'></ul><bdo id='u15am'></bdo></sub></legend></tbody><dfn id='u15am'><label id='u15am'></label></dfn><em id='u15am'><bdo id='u15am'><ins id='u15am'><dl id='u15am'></dl></ins><pre id='u15am'><p id='u15am'></p><span id='u15am'><tt id='u15am'></tt></span></pre></bdo></em><sub id='u15am'><option id='u15am'><bdo id='u15am'></bdo></option></sub><bdo id='u15am'><small id='u15am'></small></bdo><dl id='u15am'></dl><address id='u15am'></address><pre id='u15am'><pre id='u15am'></pre></pre><li id='u15am'></li><ins id='u15am'><legend id='u15am'></legend></ins><strong id='u15am'></strong><div id='u15am'><div id='u15am'></div></div><tr id='u15am'><dt id='u15am'><tbody id='u15am'></tbody><dd id='u15am'><optgroup id='u15am'></optgroup></dd></dt><tbody id='u15am'></tbody></tr><abbr id='u15am'><font id='u15am'><ins id='u15am'></ins><small id='u15am'><fieldset id='u15am'></fieldset></small><noscript id='u15am'></noscript><select id='u15am'><optgroup id='u15am'></optgroup></select></font></abbr><tr id='u15am'></tr><strike id='u15am'><th id='u15am'></th></strike><label id='u15am'></label><b id='u15am'></b><ins id='u15am'><del id='u15am'><dt id='u15am'></dt></del></ins><sub id='u15am'><table id='u15am'><small id='u15am'></small><div id='u15am'></div></table></sub></div> <link href="/Templates/cn2014/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/Templates/cn2014/css/menu.css" rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" /> <style> h3{ width:100%; height:37px; line-height:37px; float:right; text-align:right; display:inline; border-bottom:1px #e5e5e5 solid; font-weight:500; font-size:1em !important;} </style> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="30" align="center" style="background:url(/Templates/cn2014/images/t_top_bg1.png) #FFFFFF left bottom repeat-x;"><table width="1135" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="520" align="left" class="sys12dj" style="padding-right:4px;"> 德州科通橡塑制品有限公?欢迎您!</td> <td width="200" align="center" valign="middle" style="padding-top:3px;" class="sys12huang" ></td> <td align="right" valign="bottom" style="padding-bottom:1px;">咨询电话?3853458607   |  <a href="#" onclick="SetHome(this,window.location,"非IE浏览器不支持此功能,请手动设置!");" style="cursor:pointer;" title="设为首页" class="DaoHang3">设为首页</a>   |   <a href="/sitemap.html" class="DaoHang3" target="_blank">网站地图 </a> </td> </tr> </table></td> </tr> </table> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="center" valign="middle"><table width="1135" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="564" align="left"><a href="index.asp"><img src="/Templates/cn2014/images/logo.png" border="0" /></a></td> <td width="571" align="right" valign="bottom"> <ul id="jsddm"> <li><a href="/">网站首页</a></li> <li><a href="/a/about/19.html">关于我们</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://y2nx58.cn/jyxb/69-1.html">聚乙烯板</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="/a/productlist/5-1.html">产品展示</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="/xwzx/61-1.html">新闻中心</a> <ul> </ul> </li> <li> <ul> </ul> </li> <li><a href="/a/about/55.html">联系我们</a> <ul> </ul> </li> </ul><div id="lpn2d8r9os" class="clear"> </div> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <div id="lpn2d8r9os" class="bn_n"> <div id="lpn2d8r9os" style=" margin:0px auto; width:1135px; text-align:left; padding-top:50px; color:#FFFFFF;"> <span style="font-size: 24px; line-height:60px;">科通橡?small style="font-size:18px; ">   |   因为我们专注,所以我们做得更好!</small></span> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" style="clear:both; margin:0px; padding:0px;"></div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank20"></div> <div id="lpn2d8r9os" class="container"> <div id="lpn2d8r9os" class="blank20t"></div> <div id="lpn2d8r9os" class="left"> <h3><span>产品中心</span><a href="http://y2nx58.cn/a/productlist/5-1.html">>></a></h3> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <div id="lpn2d8r9os" class="product_list"> <ul> <li><a href="/nlcb/67-1.html" title="/nlcb/67-1.html">尼龙衬板</a></li> <li><a href="/mccb/68-1.html" title="/mccb/68-1.html">煤仓衬板</a></li> <li><a href="/jyxb/69-1.html" title="/jyxb/69-1.html">聚乙烯板</a></li> <li><a href="/gfzjyxb/70-1.html" title="/gfzjyxb/70-1.html">高分子聚乙烯?/a></li> <li><a href="/yywjzsb/71-1.html" title="/yywjzsb/71-1.html">压延微晶铸石?/a></li> <li><a href="/cgfzljyx/72-1.html" title="/cgfzljyx/72-1.html">超高分子量聚乙烯板材</a></li> <li><a href="/cgfzlyxj/73-1.html" title="/cgfzlyxj/73-1.html">超高分子量聚乙烯异形?/a></li> <li><a href="/hltcb/74-1.html" title="/hltcb/74-1.html">混料桶衬?/a></li> <li><a href="/jyxbyxj/75-1.html" title="/jyxbyxj/75-1.html">聚乙烯异形件</a></li> <li><a href="/gfzb/76-1.html" title="/gfzb/76-1.html">高分子板</a></li> <li><a href="/jyxxjb/77-1.html" title="/jyxxjb/77-1.html">聚乙烯橡胶板</a></li> <li><a href="/zqpcb/78-1.html" title="/zqpcb/78-1.html">造球盘衬?/a></li> <li><a href="/jazyxj/79-1.html" title="/jazyxj/79-1.html">聚氨酯异形件</a></li> <li><a href="/gfzplb/80-1.html" title="/gfzplb/80-1.html">高分子铺路板</a></li> <li><a href="/nlb/81-1.html" title="/nlb/81-1.html">尼龙?/a></li> </ul> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank15"></div> <h3><span>新闻中心</span><a href="http://y2nx58.cn/xwzx/61-1.html">>></a></h3> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <div id="lpn2d8r9os" class="product_list"> <ul> <li><a href="/gsxw/499.html" title="高分子板在应用中的作用有哪些? target="_self">高分子板在应用中的作用有哪些?/a></li> <li><a href="/gsxw/498.html" title="超高分子量聚乙烯板在安装过程中应做好哪些保护措施? target="_self">超高分子量聚乙烯板在安装过程中应做好哪些保护措施?/a></li> <li><a href="/gsxw/497.html" title="超高分子量聚乙烯板在安装时需要注意接缝和尺寸问题" target="_self">超高分子量聚乙烯板在安装时需要注意接缝和尺寸问题</a></li> <li><a href="/gsxw/496.html" title="高分子聚乙烯板在保存时需要注意的事项有什么?" target="_self">高分子聚乙烯板在保存时需要注意的事项有什么?</a></li> <li><a href="/gsxw/495.html" title="聚乙烯板在保存时有哪些注意事项?" target="_self">聚乙烯板在保存时有哪些注意事项?</a></li> </ul> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank15"></div> <h3><span>联系我们</span><a href="http://y2nx58.cn/a/about/55.html">>></a></h3> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <div id="lpn2d8r9os" class="contact_list">德州科通橡塑制品有限公?br> 联系人:宋经?br> 手机?3853458607<br> 电话?<br> 传真?<br> 邮箱?<br> 地址:山东省宁津县大曹镇工业?br></div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank10"></div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_right"> <h3>当前位置?a href="/" title="首页">首页</a> > <a href="/a/productlist/5-1.html">产品展示</a>> <a href="/hltcb/74-1.html">混料桶衬?/a> <span>混料桶衬?/span></h3> <div id="lpn2d8r9os" class="blank15"></div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about"> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about_img"> <div id="lpn2d8r9os" class="user_jy47_tp024" style="overflow: hidden;"> <div id="lpn2d8r9os" class="floor-cot"> <a href="/hltcb/361.html" title="混料桶衬?弯板" target="_self" clstag="sale|keycount|8639180|1" style="background:url(/upLoad/product/month_1910/2094833.jpg); " > <img src="/upLoad/product/month_1910/2094833.jpg" alt="混料桶衬?弯板" title="混料桶衬?弯板" /> <span class="left_Album"></span> <span class="top_Album"></span> <span class="right_Album" ></span> <span class="bottom_Album"></span></a> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <span><a href="/hltcb/361.html" title="混料桶衬?弯板" target="_self">混料桶衬?弯板</a></span> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about_img"> <div id="lpn2d8r9os" class="user_jy47_tp024" style="overflow: hidden;"> <div id="lpn2d8r9os" class="floor-cot"> <a href="/hltcb/243.html" title="混料桶衬? target="_self" clstag="sale|keycount|8639180|1" style="background:url(/upLoad/product/month_1905/2071889.jpg); " > <img src="/upLoad/product/month_1905/2071889.jpg" alt="混料桶衬? title="混料桶衬? /> <span class="left_Album"></span> <span class="top_Album"></span> <span class="right_Album" ></span> <span class="bottom_Album"></span></a> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <span><a href="/hltcb/243.html" title="混料桶衬? target="_self">混料桶衬?/a></span> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about_img"> <div id="lpn2d8r9os" class="user_jy47_tp024" style="overflow: hidden;"> <div id="lpn2d8r9os" class="floor-cot"> <a href="/hltcb/242.html" title="混料桶弯? target="_self" clstag="sale|keycount|8639180|1" style="background:url(/upLoad/product/month_1905/2007409.jpg); " > <img src="/upLoad/product/month_1905/2007409.jpg" alt="混料桶弯? title="混料桶弯? /> <span class="left_Album"></span> <span class="top_Album"></span> <span class="right_Album" ></span> <span class="bottom_Album"></span></a> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <span><a href="/hltcb/242.html" title="混料桶弯? target="_self">混料桶弯?/a></span> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about_img"> <div id="lpn2d8r9os" class="user_jy47_tp024" style="overflow: hidden;"> <div id="lpn2d8r9os" class="floor-cot"> <a href="/hltcb/241.html" title="混料桶衬? target="_self" clstag="sale|keycount|8639180|1" style="background:url(/upLoad/product/month_1905/2041622.jpg); " > <img src="/upLoad/product/month_1905/2041622.jpg" alt="混料桶衬? title="混料桶衬? /> <span class="left_Album"></span> <span class="top_Album"></span> <span class="right_Album" ></span> <span class="bottom_Album"></span></a> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <span><a href="/hltcb/241.html" title="混料桶衬? target="_self">混料桶衬?/a></span> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about_img"> <div id="lpn2d8r9os" class="user_jy47_tp024" style="overflow: hidden;"> <div id="lpn2d8r9os" class="floor-cot"> <a href="/hltcb/240.html" title="混料桶衬? target="_self" clstag="sale|keycount|8639180|1" style="background:url(/upLoad/product/month_1905/2063445.jpg); " > <img src="/upLoad/product/month_1905/2063445.jpg" alt="混料桶衬? title="混料桶衬? /> <span class="left_Album"></span> <span class="top_Album"></span> <span class="right_Album" ></span> <span class="bottom_Album"></span></a> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <span><a href="/hltcb/240.html" title="混料桶衬? target="_self">混料桶衬?/a></span> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about_img"> <div id="lpn2d8r9os" class="user_jy47_tp024" style="overflow: hidden;"> <div id="lpn2d8r9os" class="floor-cot"> <a href="/hltcb/239.html" title="混料桶衬? target="_self" clstag="sale|keycount|8639180|1" style="background:url(/upLoad/product/month_1905/2099986.jpg); " > <img src="/upLoad/product/month_1905/2099986.jpg" alt="混料桶衬? title="混料桶衬? /> <span class="left_Album"></span> <span class="top_Album"></span> <span class="right_Album" ></span> <span class="bottom_Album"></span></a> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <span><a href="/hltcb/239.html" title="混料桶衬? target="_self">混料桶衬?/a></span> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about_img"> <div id="lpn2d8r9os" class="user_jy47_tp024" style="overflow: hidden;"> <div id="lpn2d8r9os" class="floor-cot"> <a href="/hltcb/238.html" title="混料桶衬? target="_self" clstag="sale|keycount|8639180|1" style="background:url(/upLoad/product/month_1905/2023249.jpg); " > <img src="/upLoad/product/month_1905/2023249.jpg" alt="混料桶衬? title="混料桶衬? /> <span class="left_Album"></span> <span class="top_Album"></span> <span class="right_Album" ></span> <span class="bottom_Album"></span></a> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <span><a href="/hltcb/238.html" title="混料桶衬? target="_self">混料桶衬?/a></span> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about_img"> <div id="lpn2d8r9os" class="user_jy47_tp024" style="overflow: hidden;"> <div id="lpn2d8r9os" class="floor-cot"> <a href="/hltcb/237.html" title="混料桶衬? target="_self" clstag="sale|keycount|8639180|1" style="background:url(/upLoad/product/month_1905/2042120.jpg); " > <img src="/upLoad/product/month_1905/2042120.jpg" alt="混料桶衬? title="混料桶衬? /> <span class="left_Album"></span> <span class="top_Album"></span> <span class="right_Album" ></span> <span class="bottom_Album"></span></a> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <span><a href="/hltcb/237.html" title="混料桶衬? target="_self">混料桶衬?/a></span> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about_img"> <div id="lpn2d8r9os" class="user_jy47_tp024" style="overflow: hidden;"> <div id="lpn2d8r9os" class="floor-cot"> <a href="/hltcb/236.html" title="混料桶衬? target="_self" clstag="sale|keycount|8639180|1" style="background:url(/upLoad/product/month_1905/2072400.jpg); " > <img src="/upLoad/product/month_1905/2072400.jpg" alt="混料桶衬? title="混料桶衬? /> <span class="left_Album"></span> <span class="top_Album"></span> <span class="right_Album" ></span> <span class="bottom_Album"></span></a> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <span><a href="/hltcb/236.html" title="混料桶衬? target="_self">混料桶衬?/a></span> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about_img"> <div id="lpn2d8r9os" class="user_jy47_tp024" style="overflow: hidden;"> <div id="lpn2d8r9os" class="floor-cot"> <a href="/hltcb/235.html" title="混料桶衬? target="_self" clstag="sale|keycount|8639180|1" style="background:url(/upLoad/product/month_1905/2002383.jpg); " > <img src="/upLoad/product/month_1905/2002383.jpg" alt="混料桶衬? title="混料桶衬? /> <span class="left_Album"></span> <span class="top_Album"></span> <span class="right_Album" ></span> <span class="bottom_Album"></span></a> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <span><a href="/hltcb/235.html" title="混料桶衬? target="_self">混料桶衬?/a></span> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about_img"> <div id="lpn2d8r9os" class="user_jy47_tp024" style="overflow: hidden;"> <div id="lpn2d8r9os" class="floor-cot"> <a href="/hltcb/234.html" title="混料桶衬? target="_self" clstag="sale|keycount|8639180|1" style="background:url(/upLoad/product/month_1905/2035482.jpg); " > <img src="/upLoad/product/month_1905/2035482.jpg" alt="混料桶衬? title="混料桶衬? /> <span class="left_Album"></span> <span class="top_Album"></span> <span class="right_Album" ></span> <span class="bottom_Album"></span></a> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <span><a href="/hltcb/234.html" title="混料桶衬? target="_self">混料桶衬?/a></span> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="content_about_img"> <div id="lpn2d8r9os" class="user_jy47_tp024" style="overflow: hidden;"> <div id="lpn2d8r9os" class="floor-cot"> <a href="/hltcb/233.html" title="混料桶衬? target="_self" clstag="sale|keycount|8639180|1" style="background:url(/upLoad/product/month_1905/2066938.jpg); " > <img src="/upLoad/product/month_1905/2066938.jpg" alt="混料桶衬? title="混料桶衬? /> <span class="left_Album"></span> <span class="top_Album"></span> <span class="right_Album" ></span> <span class="bottom_Album"></span></a> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> <span><a href="/hltcb/233.html" title="混料桶衬? target="_self">混料桶衬?/a></span> <div id="lpn2d8r9os" class="blank5"></div> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank15"></div> <div id="lpn2d8r9os" class="Page_number"><span> ? ?页次:1/1 ?/span><span class='nolink'>首页</span><span class='nolink'>上一?/span><span><font color=red>1</font></span><span class='nolink'>下一?/span><span class='nolink'>尾页</span> 转到 <SELECT NAME="select" ONCHANGE="var jmpURL=this.options[this.selectedIndex].value ; if(jmpURL!='') {window.location=jmpURL;} else {this.selectedIndex=0 ;}" ><option value=/hltcb/74-1.html selected=selected>1</option></SELECT></div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank15"></div> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="blank20"></div> <div id="lpn2d8r9os" class="bottom_foot" style="background:#fff;"> <div id="lpn2d8r9os" class="bottom_foot_box"> <div id="lpn2d8r9os" class="bottom_foot_nav"> <ul style="width:1200px;"> <li style="color:#434444;"> 友情链接?a href="http://www.njxjhg.com" target="_blank">压延微晶铸石?/a>|||||||||| </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div id="lpn2d8r9os" class="bottom_foot"> <div id="lpn2d8r9os" class="bottom_foot_box"> <div id="lpn2d8r9os" class="bottom_foot_nav"> <ul> <li> 快速链接:<a href="/">首页</a> </li> <li>|</li> <li> <a href="/a/about/19.html">关于我们</a> </li> <li>|</li> <li> <a href="http://y2nx58.cn/jyxb/69-1.html">聚乙烯板</a> </li> <li>|</li> <li> <a href="/a/productlist/5-1.html">产品展示</a> </li> <li>|</li> <li> <a href="/xwzx/61-1.html">新闻中心</a> </li> <li>|</li> <li> </li> <li>|</li> <li> <a href="/a/about/55.html">联系我们</a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div id="foot"> <div id="lpn2d8r9os" style=" margin:0px auto; width:1135; padding-top:15px; font-size:12px;"> <div id="lpn2d8r9os" style="color:#fff; line-height:32px;">地址:山东省宁津县大曹镇工业? </div> <div id="lpn2d8r9os" style="color:#fff;line-height:32px;"> 电话? 邮编? 网址:www.y2nx58.cn </div> <div id="lpn2d8r9os" class="clear"></div> <div id="lpn2d8r9os" style="color:#fff;line-height:32px;">Copyright 德州科通橡塑制品有限公?</div> <div id="lpn2d8r9os" class="clear"></div> </div> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" > <tr> <td align="center"><table width="1135" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" id="main"> <tr> <td><link type="text/css" href="/Templates/cn2014/css/lrtk.css" rel="stylesheet" /> <div id="tbox"> <a id="gotop" href="javascript:void(0)"></a> </div></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <style> .bottom_foot{width:100%; height: auto; background:#403F3F; padding-top: 5px;} .bottom_foot_box{width:1200px; height: auto; margin: 0 auto;} @media (max-width:750px){.bottom_foot_box{ width: 100%;}} .bottom_foot_nav{width:1200px; height: auto; color: #ccc; font-size: 12px; line-height: 25px; font-family:"微软雅黑";} @media (max-width:750px){.bottom_foot_nav{ display:none;}} .bottom_foot_nav ul{width:465px; height: 25px; margin:0 auto;} .bottom_foot_nav ul li{float:left; list-style: none; padding: 0 2px;} .bottom_foot_nav ul li a{ color: #ccc; font-size: 12px; text-decoration: none; line-height: 25px; font-family:"微软雅黑";} .bottom_foot_copyright{width:1200px;height: 50px; font-size: 12px; line-height: 25px; color:#8e8e8e; font-family:"微软雅黑";} @media (max-width:750px){.bottom_foot_copyright{ width:100%;}} .bottom_foot_copyright_left{float: left;} @media (max-width:750px){.bottom_foot_copyright_left{ width: 100%; text-align: center;}} .bottom_foot_copyright_right{float: right; } @media (max-width:750px){.bottom_foot_copyright_right{ display:none;}} .bottom_foot_copyright_right a{text-decoration: none; color:#8e8e8e; font-family:"微软雅黑";} </style> <div id="lpn2d8r9os" style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?e40e849730646d7399fda1eef142e7cc"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?5c7f0fcbed74012d9ce20908121a36f8"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <a target="_blank" title="ַͧƻԤ" href="http://s2bx78.cn">ַͧƻԤ</a> <a target="_blank" title="˷ͧڸʲ" href="http://mip.gylclz.cn">˷ͧڸʲ</a> <a target="_blank" title="ͧƻapp" href="http://b2qx57.cn">ͧƻapp</a> <a target="_blank" title="˷ͧ3ѱ" href="http://m.s2jx29.cn">˷ͧ3ѱ</a> <a target="_blank" title="˷ͧСӯ߷" href="http://m.msh929.cn">˷ͧСӯ߷</a> <a target="_blank" title="׼ѵ˷ͧƻƻ" href="http://m.csx951.cn">׼ѵ˷ͧƻƻ</a> <a target="_blank" title="˷ͧ¼" href="http://cst922.cn">˷ͧ¼</a> <a target="_blank" title="˷ͧ׼8ƻ" href="http://lsq997.cn">˷ͧ׼8ƻ</a> <a target="_blank" title="ͧ1ڼƻ" href="http://q2dx68.cn">ͧ1ڼƻ</a> <a target="_blank" title="˷ͧôƻ׬" href="http://m.bsg989.cn">˷ͧôƻ׬</a> <a href='https://www.163.com/special/0077sp/homepagetest810.html' target="_blank" title="˷ͧϺO~HD161COM~ƽ̨">˷ͧϺO~HD161COM~ƽ̨</a> <a href='https://www.163.com/special/0077sp/hp_test174.html' target="_blank" title="˷ͧϺO~HD161COM~ƽ̨">˷ͧϺO~HD161COM~ƽ̨</a> <a href='https://www.163.com/special/0077sp/hp_test170.html' target="_blank" title="˷ͧϺO~HD161COM~ƽ̨">˷ͧϺO~HD161COM~ƽ̨</a> <a href='http://news.youth.cn/gn/201608/t20160815_8546043.htm' target="_blank" title="Űټ֡ϺO~HD161COM~ƽ̨">Űټ֡ϺO~HD161COM~ƽ̨</a> <a href='http://hi.people.com.cn/2006/01/05/210928.html' target="_blank" title="Űټ֡ϺO~HD161COM~ƽ̨">Űټ֡ϺO~HD161COM~ƽ̨</a> <a href='http://www.cctv.com/news/entertainment/20010228/197.html' target="_blank" title="Űټ֡ϺO~HD161COM~ƽ̨">Űټ֡ϺO~HD161COM~ƽ̨</a> <a href='http://www.chinanews.com/sports/index.shtml' target="_blank" title="ϲʹ˾ϺO~HD161COM~ƽ̨">ϲʹ˾ϺO~HD161COM~ƽ̨</a></body> </html>